Prop. 81 L (2016–2017)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og likestillingsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden