Prop. 81 L (2016–2017)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Anskaffelsesloven

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser

Aksjeloven

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper

Allmennaksjeloven

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper

Arbeidsmiljøloven

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Barnehageloven

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager

Burettslagslova

Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag

Bustadbyggjelagslova

Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag

CRPD

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Diskrimineringsloven om etnisitet

Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn

Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Lov 21. juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Diskrimineringsombudsloven

Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Eierseksjonsloven

Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner

EMD

Den europeiske menneskerettsdomstol

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon

EFTA

European Free Trade Association

ESA

EFTA Surveillance Authority (EFTAs overvåkingsorgan)

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-loven

Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Fagskoleloven

Lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Folkehøyskoleloven

Lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

Folketrygdloven

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Forvaltningsloven

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Friskolelova

Lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar

Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester mv.

Husleieloven

Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler

ILO

International Labour Organisation

ILO-konvensjon nr. 100

ILO-konvensjon 29. juni 1951 nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi

ILO-konvensjon nr. 111

ILO-konvensjon 25. juni 1958 nr. 11 om diskriminering i sysselsetting og yrke

ILO-konvensjon nr. 156

ILO-konvensjon 23. juni 1981 nr. 156 om like muligheter og lik behandling for kvinner og menn i arbeidslivet: arbeidstakere med familieforpliktelser.

ILO-konvensjon nr. 169

ILO-konvensjon 27. juni 1989 nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Innst. O

Innstilling til Odelstinget

Innst. S

Innstilling til Stortinget

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon

FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner

FNs rasediskrimineringskonvensjon

FNs konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering

Kommuneloven

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

EUs likebehandlingsdirektiv

Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)

Likestillingsloven

Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene

LLH

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, nå: FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Meld. St.

Stortingsmelding

Menneskerettsloven

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

Nemnda

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

NOU

Norges offentlige utredninger

Offentleglova

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Opplæringslova

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

Personopplysningsloven

Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger

Prop. L

Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak

EUs rammedirektiv

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

EUs rasediskrimineringsdirektiv

Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse

Regnskapsloven

Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregsnak m.v.

Rt.

Rettstidende

Sameloven

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Skipsarbeidsloven

Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip

Sjøloven

Lov 24. juni 1994 nr. 30 om sjøfarten

Statsforetaksloven

Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak

Stiftelsesloven

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser

SOU

Statens offentliga utredningar (Sverige)

SP

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Straffeloven

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff

Svangerskapsdirektivet

EUs rådsdirektiv 92 /85/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer helse- og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstaker som nettopp har født eller ammer

Universitets- og høyskoleloven

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Voksenopplæringsloven

Lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring

ØSK

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Til forsiden