Prop. 85 L (2015–2016)

Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.)

I proposisjonen foreslår departementet å oppheva tidsfristane for å reisa sak om endring av farskap i barnelova § 6. Tidsfristane vart innført med verknad frå 1. januar 2014, etter at dei hadde vore oppheva sidan 2003.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget