Prop. 88 L (2019–2020)

Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen enkelte endringer i lov av 2. juni 1989 nr. 27 lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Det foreslås å forskyve rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager (unntatt Kristi Himmelfartsdag), se kapittel 5. Departementet foreslår tilsvarende justering for tidspunkt for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk. Videre foreslår departementet et begrenset unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale. Dette omtales i kapittel 6. Departementet foreslår også en endring som skal sikre at offentlige myndigheter fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, dersom de trenger det for å utføre oppgaver etter alkoholloven, se kapittel 7.

Til forsiden