Prop. 9 L (2021–2022)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Det følger i dag av de midlertidige lovene at de oppheves 1. desember 2021.

Kunnskapsdepartementet foreslår at lovenes virketid forlenges til 30. juni 2022. For øvrig foreslår departementet at lovene videreføres uten innholdsmessige endringer.