Prop. 91 L (2014-2015)

Endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Klima- og Miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 48 a. Endringsforslaget innebærer at forurensningsloven § 32 a blir omfattet av det statlige tilsynet etter forurensningsloven § 48 a.

Til toppen
Til dokumentets forside