Prop. 97 S (2020–2021)

Bygging av Stad skipstunnel

Til innhaldsliste

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om bygging av Stad skipstunnel.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om bygging av Stad skipstunnel i samsvar med eit vedlagt forslag.