Prop. 97 S (2020–2021)

Bygging av Stad skipstunnel

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om bygging av Stad skipstunnel

I

Fullmakt til å pådra staten plikter for investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2021 kan:

Starte opp investeringsprosjektet:

Innanfor ei kostnadsramme på:

Stad skipstunnel

4 090 mill. kr

Fullmakta gjeld òg forpliktingar som blir inngått i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for prosjektet. Samferdselsdepartementet blir gitt fullmakt til å prisjustere kostnadsramma i seinare år.