Prop. 99 L (2018–2019)

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til lovbestemmelsene

Til § 1 Forbud mot hold av pelsdyr

Med pels forstås skinn med behåring. Forbudet omfatter hold og oppdrett av de artene som etter forskrift 17. mars 2011 nr. 296 om hold av pelsdyr er tillatt holdt som pelsdyr, nemlig mink, sølvrev, blårev og krysninger av disse reveartene. Det vil også omfatte andre pelsdyrarter som ilder, mårhund og chinchilla så lenge formålet utelukkende eller primært er at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Forbudet omfatter ikke hold eller oppdrett av dyr der det er vanlig å klippe eller på annen måte samle ull/hår og senere utnytte skinnet. Det omfatter heller ikke hold eller oppdrett av dyr som kan holdes for melke- og/eller kjøtt- og skinnproduksjon, selv om den enkelte dyreholder kun skulle nyttiggjøre seg pelsen. Hold av dyr som angorakanin, mohair- og kashmirgeit vil derfor ikke omfattes av forbudet.

Dersom hovedformålet med dyreholdet ikke er at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen, rammes det ikke av forbudet. Slikt dyrehold kan likevel være regulert i eller i medhold av andre lover, som for eksempel lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd eller lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold.

Til § 2 Avviklingsperiode

Bestemmelsen fastsetter en avviklingsperiode som innebærer at pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018, kan fortsette denne virksomheten frem til 1. februar 2025. Dette vil kunne dempe de negative virkningene forbudet har for oppdretterne, både ved at de får mulighet til å tjene penger på virksomheten i avviklingsperioden, og ved at de får fleksibilitet med hensyn til tidspunktet for avvikling. Det vises også til punkt 6.3.8.

At avviklingsperioden ikke er satt frem til 1. januar, men varer frem til 1. februar 2025, har sammenheng med at avliving og fjerning av pelsen fra skrotten («pelsing») for reveartene normalt pågår på slutten av året og noe ut i januar måned. Avviklingsperiodens varighet innebærer at dette kan skje til vanlig tid også i «pelsingssesongen» 2024/2025.

Andre ledd er en fullmaktsbestemmelse som gir departementet anledning til nærmere å avgrense hvem som omfattes av første ledd. Dette vil igjen ha betydning for hvem som er berettiget til kompensasjon. Det kan særlig være aktuelt å regulere i hvilken grad oppdrettere med midlertidig opphold i driften som følge av deltakelse i et organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom, skal omfattes, jf. punkt 7.3.2.

Til § 3 Forskrifter om kompensasjon og omstillingsmidler

Første ledd fastslår at departementet kan gi forskrift om økonomisk kompensasjon og om tilskudd til omstilling til oppdrettere som omfattes av § 2 første ledd. Det fremgår i punkt 7.3.8 at det vil stilles vilkår om at pelsdyrholdet er avviklet. Innretningen av kompensasjonsordningen skal være i tråd med beskrivelsen i kapittel 7.3. Overordnet er formålet med kompensasjonen å dempe de negative virkningene forbudet har for oppdretterne, og bestemmelsen innebærer ikke noe krav om å gi full erstatning til pelsdyroppdrettere som måtte ha økonomiske tap som følge av forbudet.

Det kan blant annet gis bestemmelser om vilkår for kompensasjon og tilskudd, forvaltning av ordningene, oppdretternes opplysnings- og bistandsplikt i forbindelse med søknader, tilbakebetalingsplikt hvis uriktige opplysninger er gitt, foreldelsesfrist, frister for å søke om kompensasjon eller tilskudd. Opplysnings- og bistandsplikt i forbindelse med søknader innebærer at oppdretterne har plikt til å gi de opplysninger som anses nødvendige for å behandle søknader, samt å bistå ved eventuell befaring. Departementet kan videre gi bestemmelser om avkorting av kompensasjon til oppdrettere som er ilagt aktivitetsforbud etter lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, jf. punkt 7.3.6.

Andre ledd fastslår at departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kontroll hos oppdrettere og om opplysnings- og bistandsplikt for oppdrettere i forbindelse med en slik kontroll. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at oppdretterne vil gi opplysninger og bistand i forbindelse med kontroll av at innvilget kompensasjon er korrekt, eller i forbindelse med en eventuell tilbakebetalingssak.

Til § 4 Straff

Første punktum fastsetter at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av forbudet mot hold av pelsdyr i § 1 straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler. Dersom pelsdyr holdes i strid med forbudet mot hold av pelsdyr, kan dyreholdet også være i strid med bestemmelser i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd. Sanksjonsapparatet etter sistnevnte lov vil i så fall kunne anvendes. Det vises til omtalen i kapittel 6.3.8.

Andre punktum innebærer at straffebestemmelsen også gjelder ved brudd på forskrift gitt i medhold av § 3 andre ledd når det er fastsatt i forskriften at en slik overtredelse er straffbar.

Til § 5 Ikrafttredelse

Bestemmelsen fastsetter at loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside