Prop. 99 L (2021–2022)

Endringer i Norfundloven (forvalteroppgaver)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Utenriksdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven). Norfundloven § 1 fjerde ledd om Norfunds forvaltning av andre statlige støtteordninger foreslås endret for å sikre Norfund et tydelig hjemmelsgrunnlag til også å påta seg forvaltningen av andre ordninger som ikke har næringsutvikling som hovedformål. Dette for å tilrettelegge for at Norfund skal kunne forvalte det nyopprettede Klimainvesteringsfondet.