Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

November 2023

Utvalget legger med dette fram sin rapport for høsten 2023. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2022 og 2023.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien. Les utvalgets situasjonsforståelse her.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2022 og 2023.

Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i tjenestene er nærmere omtalt i kapittel 3 og 4.

Driftsresultatene og disposisjonsfondene er gjennomgått i kapittel 5, og i kapittel 6 vurderer utvalget nivået på disposisjonsfondene.

Gjeldsutviklingen er nærmere omtalt i kapittel 7, og en omtale av hvordan variasjonene er mellom kommunene og mellom fylkeskommunene i inntektsnivå, tjenesteproduksjon og økonomisk situasjon er gitt i kapittel 8.

Nye beregninger av effektiviteten i de kommunale tjenestene er vist i kapittel 9.

I kapittel 10 er befolkningsutviklingen og hvilke merutgifter det anslås å gi kommunesektoren under gitte forutsetninger, nærmere beskrevet.