Rapporter fra EU-delegasjonen 2021

Rapport om Europakommisjonens lovforslag om åpenhet om lønn i forbindelse med 8. mars

Rapport fra Joachim Nilsen Frislid, forbrukerråd ved Norges delegasjon til EU.

  • Europakommisjonen la 4. mars 2021 fram lovforslag om åpenhet om lønn. Dette er en politisk prioritert sak. Formålet er å styrke prinsippet om lik lønn for likt arbeid, og for arbeid av tilsvarende verdi. Dette er en grunnleggende europeisk rettighet. 
  • Europeiske kvinner tjener i dag gjennomsnittlig 14 prosent mindre enn menn. Kommisjonen mener disse lønnsforskjellene blant annet skyldes diskriminering (det være seg bevisst eller ubevisst), og at slik diskriminering kan motvirkes ved hjelp av åpenhet om lønn.
  • I henhold til forslaget, skal virksomheter med minst 250 ansatte årlig offentliggjøre informasjon om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dersom forskjellene mellom kvinner og menn med sammenlignbare arbeidsoppgaver er større enn 5 prosent, og dette ikke kan begrunnes saklig, vil virksomhetene måtte utarbeide tiltak for å utligne ulikhetene.
  • Arbeidstagere skal ha rett til erstatning dersom de diskrimineres lønnsmessig. I saker om dette vil arbeidsgiver ha bevisbyrden for at diskriminering ikke foreligger.    
  • Forslaget vil medføre forbud for arbeidsgivere mot å spørre arbeidssøkere om lønnsnivå i nåværende og tidligere stillinger. Dette skal motvirke at uberettigede lønnsforskjeller videreføres ved jobbskifte.  

Europakommisjonen har identifisert manglende åpenhet om lønn som en viktig hindring for likelønn, og har definert dette lovforslaget som en prioritet. Europaparlamentet har lenge oppfordret Kommisjonen til å foreslå slike regler, og kommisjonspresident von der Leyen lovte opprinnelig å legge frem et forslag i løpet sine første 100 dager ved makten. Dette viste seg imidlertid å være ambisiøst, og forslaget ble først lagt fram 3. mars 2021, i tilknytning til den internasjonale kvinnedagen 8. mars.   

Bakgrunnen for forslaget er blant annet beskrevet i den europeiske likestillingsstrategien fra mars 2020, og i forslaget selv. Kommisjonen viser til at kvinneandelen i europeisk arbeidsliv aldri har vært høyere enn i dag. Likevel er det et store forskjeller både i lønns- og pensjonsinntekter mellom kvinner og menn. I følge kommisjonen, er dette «lønnsgapet» i gjennomsnitt rundt 14%. I tillegg er det et europeisk «pensjonsgap» på 33%.

Disse vesentlige lønnsforskjellene er der til tross for at lik lønn for likt arbeid, og for arbeid av lik verdi, har vært en grunnleggende europeisk rettighet siden 1957. Denne rettigheten er også innarbeidet i nasjonalt regelverk i medlemslandene. Likelønn er dessuten ett av prinsippene i Den europeiske søylen for sosiale rettigheter.

Kommisjonen legger til grunn at åpenhet om lønn vil gjøre det lettere å avdekke og dokumentere diskriminering på grunn av kjønn, enten slik diskriminering er bevisst eller ubevisst. Det kan også bidra til å sette lys på kjønnsrollemønstre der kvinners innsats i praksis ikke verdsettes like høyt som menn sin.

Forslaget til regler om åpenhet om lønn  skal fremme følgende formål:

  • Fremme åpenhet om lønn innad i virksomheter.
  • Gjøre det enklere å fortolke og anvende rettslige konsepter som «likelønn» og «arbeid av tilsvarende verdi».
  • Gjøre det enklere å håndheve retten til lik lønn for likt arbeid, som er nedfelt i Traktaten om den europeiske unions virkemåte, og forbudet mot diskriminering, som nedfelt i direktivet om like muligheter for kvinner og menn i arbeidslivet (2006/54/EF).   

Direktivutkastet vil gjelde for både offentlige og private virksomheter. Medlemslandene kan gå lenger enn forslaget ved å gi arbeidstagere sterkere rettigheter, men forslaget kan ikke brukes som begrunnelse for å svekke arbeidstageres rettigheter mot diskriminering.

Medlemslandene forpliktes til å sikre at arbeidsgivere respekterer reglene om lik lønn for kvinner og menn når de utfører likt arbeid, eller arbeid av samme verdi. Medlemslandene skal også sikre at det etableres virkemidler for å vurdere og sammenligne verdien av arbeid.

Forslaget inneholder regler om åpenhet om lønn både før og etter ansettelsesprosessen. Det foreslås forbud for arbeidsgivere mot å spørre arbeidssøkere om hvilket lønnsnivå de har fra nåværende eller tidligere stillinger. Dette skal motvirke at uberettigede lønnsforskjeller videreføres ved jobbskifte.

Arbeidstagere får rett til informasjon om individuelt og gjennomsnittlig lønnsnivå, brutt ned på kjønn, for arbeidstagere som utfører samme arbeid eller arbeid med tilsvarende verdi. Arbeidsgivere skal årlig informere sine ansatte om denne rettigheten.

Arbeidsgivere med minst 250 ansatte skal årlig offentliggjøre informasjon om lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ansatte.

Medlemslandene skal sikre at virksomheter med minst 250 ansatte, der de årlige lønnsrapportene dokumenterer gjennomsnittlige kjønnsmessige lønnsforskjeller på minst 5% innen en hvilken som helst gruppe ansatte, og som ikke kan gi saklig begrunnelse for disse forskjellene, gjennomfører analyser av egne lønnssystemer i samarbeid med representanter for de ansatte, og utarbeider mottiltak.

Forslaget inneholder også regler om beføyelser og håndheving knytet til retten til lik lønn for likt arbeid. Blant annet skal medlemslandene sikre at arbeidstagere som har blitt utsatt for skade som følge av brudd på denne rettigheten har rett til å kreve erstatning. Erstatningen skal utgjøre effektiv kompensasjon for tapet arbeidstageren har lidt og stille ham eller henne økonomisk i den situasjonen vedkommende ville ha vært dersom forskjellsbehandlingen ikke hadde funnet sted. I rettsaker om brudd på retten til lik lønn for likt arbeid, skal arbeidstager bære bevisbyrden for at diskriminering ikke har forekommet.     

Ytterligere informasjon om forslaget kan finnes i denne pressemeldingen fra kommisjonen.