Rapporter og planer

Rapport om permitteringsregelverket i fiskeindustrien

I fiskeindustrien gjelder det særregler ved permittering. En partssammensatt arbeidsgruppe har sett nærmere på disse reglene.

Særreglene i fiskeindustrien er begrunnet med at råstofftilgangen er mindre forutsigbar enn i andre næringer. Den viktigste særregelen er at bedriftene i denne næringen ikke har lønnsplikt ved permittering. Det innebærer blant annet at bedriftene kan permittere ansatte uten å måtte betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager.

Bakgrunnen for gjennomgangen er at fiskeindustrien har endret seg mye over tid, blant annet ved at tilgangen på fisk i økende grad har kommet fra oppdrett. Det har gjort råstofftilgangen i næringen mer forutsigbar.

Arbeidsgruppen, med unntak av Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, finner at begrunnelsene for særreglene er langt svakere for den delen av fiskeindustrien som foredler oppdrettsfisk enn for resten av industrien, og mener det bør vurderes å skille fiskeindustrien i to etter råstoff. Det innebærer at den delen av næringen som bruker villfisk som råstoff fortsetter med særregler, mens den delen som bruker oppdrettsfisk ikke har særregler. I rapporten presenteres også enkelte andre forslag, der det dels er ulike syn i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har bestått av berørte organisasjoner og departements- og direktorats-representanter.