Evaluering av kostnadsøkning underveis i planleggingen av ny infrastruktur på Østfoldbanen

På grunn av store kostnadsøkninger underveis i planleggingen av nye InterCity-prosjekter på Østfoldbanen ga Samferdselsdepartementet i september 2019 Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en uavhengig evaluering av planleggingsarbeidet.

Dovre Group AS ble av Jernbanedirektoratet valgt til å utføre evalueringene. Arbeidet har resultert i to rapporter - én om selve kostnadsøkningen, den andre om prosjekteierstyring og endringshåndtering.

Les rapporten om kostnadsøkning (pdf)

Les rapporten om prosjekteierstyring og endringshåndtering (pdf)

Les oversendelsesbrev fra Jernbanedirekttoratet om de to rapportene (pdf)