Retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 24. februar 2022

1. Mål for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner

2. Geografisk avgrensing

Tilskuddsordningen vil kun gjelde i kommuner i prisområdene N01, N02 og N05 som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember.

Det gjelder Norge sør for Sognefjorden og Dovre: Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, samt Vestland med unntak av kommunene Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Sunnfjord, Kinn, Gloppen, Stryn, Bremanger og Stad og Innlandet med unntak av Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå. I tillegg kommer Røros i Trøndelag. For kommunene Høyanger, Tynset, Sel og Folldal vil det være organisasjoner med strøm- og fjernvarmeutgifter i de delene av kommunene som ligger i prisområde N01 eller N05 som er støtteberettiget.

3. Tildelingskriterier

Krav til kommuner som fordeler tilskudd:

 • Tilskuddet skal overføres til frivillige organisasjoner i sin helhet, så raskt som mulig.
 • Kommunen skal gi informasjon om ordningen til bredden av lag og foreninger.
 • Kommunen skal gi tilskudd til alle frivillige organisasjoner som oppfyller kravene.

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd gjennom kommunene:

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

4. Tidsramme

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars, altså samme periode som ordningene for husholdninger og landbruket.

5. Søknader

Lotteri- og stiftelsestilsynet har et nasjonalt søknadsskjema på www.lottstift.no/stromstotte. Frist for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022 kl. 13.00.

Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt forbruk desember og januar
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Søknadene videresendes til kommunen hvor organisasjonen er registrert via Svarut og sammenstilles i en exceloversikt som kan hentes ut på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Kommunen kan supplere søknadene fra det nasjonale søknadsskjemaet med informasjon hentet inn på andre måter, for eksempel gjennom søknader sendt direkte til kommunen.

Der en organisasjon registrert i én kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler, etc. i en annen kommune må de søke i den kommunen der organisasjonen har kostnadene. Det vil ikke være mulig å levere disse søknadene via det nasjonale søknadsskjemaet. De organisasjoner dette gjelder må sende en søknad med samme informasjon som listet opp over direkte til kommunen der de aktuelle anleggene ligger.

6. Beregning av tilskudd

Kommunen skal fordele mottatt tilskuddsbeløp mellom godkjente søknader basert på oppgitt forbruk for desember og januar. Vi forutsetter at organisasjoner med strøm- eller fjernvarmeutgifter i desember og januar også har utgifter i februar–mars, men for å sikre rask utbetaling blir ikke søkerne bedt om å oppgi forbruk for disse månedene. Kommunen kan derfor bruke forbruket for januar som estimat for forbruk i februar og mars. Der organisasjonene kan dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kan kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Støttesatsen er tilskuddet en organisasjon får per kWt forbruk. Støttesatsen er en prosentandel (55 prosent i desember og 80 prosent i januar–mars) av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Gjennomsnittsprisen i desember var ca. 177 øre per kWt og i januar ca. 141 øre per kWt. For februar og mars brukes et estimat på månedlig gjennomsnittspris, satt til 117 øre per kWt for februar og 152 øre per kWt for mars.

Det gir følgende støttesatser for perioden:
Desember: 59 øre per kWt
Januar: 57 øre per kWt
Februar: 38 øre per kWt
Mars: 66 øre per kWt

For å beregne tilskuddet til den enkelte organisasjon må kommunen gange forbruket for desember med støttesatsen for desember og forbruket for januar med støttesatsene for januar–mars.

Eksempel: en organisasjon har oppgitt et forbruk på 9 000 kWt i desember og 8 000 kWt i januar. Utregningen av tilskuddet blir da:

Desember: 59 øre per kWt x 9 000 kWt = 5 310 kr
Januar: 57 øre per kWt x 8 000 kWt = 4 560 kr
Februar: 38 øre per kWt x 8 000 kWt = 3040 kr
Mars: 66 øre per kWt x 8 000 kWt = 5 280 kr
Totalt: 18 190 kr i tilskudd.

Dersom kommunen mener at de ikke har fått tildelt nok midler til å dekke innkomne søknader etter denne formelen må de gi beskjed til departementet så raskt som mulig og senest innen 31. mars 2022. Departementet vil ettergå opplysningene og ev. supplere tildelingen til kommunen.

Dersom kommunen ikke bruker opp hele bevilgningen skal resterende beløp tilbakebetales til departementet i etterkant av eventuell klagebehandling, innen 30. juni 2022.