Rundskriv F-013-01

De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene - KOSTRA og alternativ kir-kelig kontoplan mv. (03.02.01)

Rundskriv
F-013-01

Saksnr. 01/888 KiØ

03.02.2001

Kirkelige fellesråd

Menighetsrådene

De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene – KOSTRA og alternativ kirkelig kontoplan mv.

Gjeldende kontoplan for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådenes regnskaper ble fastsatt ved departementets forskrift i 1996, jf. rundskriv F-96/96 av 18. november 1996.

Forskriften og den kirkelige kontoplanen ble fastsatt på bakgrunn av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene. Fra 1. januar 2001 er det fastsatt nye forskrifter for kommunenes årsbudsjett, for årsregnskap og årsberetning og for rapportering.

Melding om disse forskriftene er sendt alle kommuner i brev 27. desember 2000 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Fra samme tid omfattes alle kommunene av de samme rapporteringskrav for kommunale regnskapsdata. Disse er utviklet med bakgrunn i KOSTRA-prosjektet (KOmmune--STat-RApportering). Formålet med KOSTRA-prosjektet har bl.a. vært å få fram en sterkere kobling mellom økonomiske data og tjenestedata, og å bidra til en effektivisering av datautvekslingen mellom kommunesektoren og staten.

Kirkedepartementet ser det fortsatt som viktig at budsjett- og regnskapsforskriften for de kirkelige rådene er basert på de kommunale forskriftene, bl.a. for å legge til rette for at fellesrådenes og eventuelt menighetsrådenes regnskaper kan føres med bistand fra kommunen.

Med bakgrunn i de nye forskriftene for kommunene, har Kirkedepartementet utarbeidet en KOSTRA-innrettet kontoplan for fellesrådene/menighetsrådene. Denne følger vedlagt, med utfyllende kommentarer. Departementet understreker at den vedlagte kontoplanen er utformet som et alternativ til den kontoplanen som er fastsatt i rundskriv F-96/96. Det enkelte fellesråd/menighetsråd er derfor ikke bundet til å anvende denne som kontoplan for 2001. Dersom imidlertid det enkelte fellesråd/menighetsråd fra 2001 finner det formålstjenlig å rapportere sine regnskapsdata til Statistisk sentralbyrå basert på en KOSTRA-innrettet kontoplan, slik det også tidligere år har vært anledning til for fellesråd i de såkalte KOSTRA-kommunene, skal slik rapportering skje med grunnlag i den kontoplanen som nå utsendes.

For regnskapsrapporteringen for 2002 kan fellesrådene/menighetsrådene påregne den samme valgfriheten som er beskrevet ovenfor for 2001. Fra 2003 legger imidlertid departementet nå til grunn at den KOSTRA-innrettede kontoplanen som herved utsendes vil bli obligatorisk og erstatte gjeldende kontoplan for fellesrådene og for de menighetsrådene som har status som fellesråd. Hvorvidt det er tjenlig at denne kontoplanen i sin helhet bør gjøres obligatorisk gjeldende for øvrige menighetsråd fra 2003, vil bli vurdert i tiden framover. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at Kirkedepartementet, i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, i 2001 vil påbegynne arbeidet med en gjennomgang og revisjon av gjeldende budsjett- og regnskapsforskrift for fellesrådene og menighetsrådene, jf. rundskriv F-96/96. Formålet med denne revisjonen er bl.a. å foreta de endringer som erfaringene med forskriften og den nå vedlagte kontoplanen gir grunnlag for.

I vedlegget (pkt. 2) er ellers inntatt en hovedoversikt for framstilling av regnskapet. Denne oppstillingen kan benyttes av alle fellesråd og menighetsråd, enten regnskapet føres etter en KOSTRA-innrettet kontoplan eller etter den kontoplanen som er fastsatt i rundskriv F-96/96.

Departementet gjør ellers oppmerksom på at de nye forskriftene for kommunene som er omtalt ovenfor, innebærer at kommunenes rapportering av regnskapsdata innen kirkesektoren nå hører inn under to funksjoner: Funksjon 390 Den norske kirke og funksjon 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier. Den første funksjonen vil i det vesentlige omfatte finansielle overføringer til fellesråd/menighetsråd og vedkommer dermed alle kommuner. Rapportering av kommunale utgifter/inntekter vedrørende de kommunale presteboligene hører også inn under funksjon 390. Funksjon 393 benyttes når kommunen (i forståelse med fellesrådet) har forvaltnings- eller driftsansvaret for kirkegårder, gravlunder og krematorier og utgifter/inntekter innenfor dette funksjonsområdet derfor føres i kommuneregnskapet på ordinær måte.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Vedlegg