Rundskriv F-036-02

Opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2003-2004 Endringer i forskrifter - kommentarer og samordning

Rundskriv
F-036-02

02/7200

13.12.02

Erstatter rundskriv F52-01

Universiteter og høgskoler
Samordna opptak
Videregående skoler
Voksenopplæringsforbundet

Opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2003-2004 endringer i forskrifter - kommentarer og samordning

I henhold til lov 12. mai 1995 nr. 22 Om universiteter og høgskoler, § 37 nr. 1- 5 og § 39 nr. 3, kan departementet fastsette forskrifter om opptak og rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Ved opptak til studieåret 2003-04 gjelder følgende forskrifter:

 • Forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, fastsatt av departementet 14. november 2002 (Rundskriv F-033-02).
 • Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter
  og høgskoler, fastsatt av departementet 14. desember 1999 med endringer av
  21. november 2000, 5. januar 2001, 20. desember 2001 og 13. desember 2002
  (Rundskriv F-53-01).

I henhold til § 38 nr. 2 kan departementet gi bestemmelser om nasjonal samordning av opptak til universiteter og høgskoler, herunder klagebehandling.

A. Kommentarer til forskrifter

1. Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler

Det ble i desember 2001 utarbeidet en oppdatert versjon av forskrift om rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Forskriften følger som vedlegg til rundskriv F-53-01.

Som følge av ny forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, har departementet gjort små endringer i rangeringsforskriftens § 4-2 og § 4-4, jf. kommentarene under. For øvrig har vi følgende kommentarer til enkelte paragrafer:

Til § 3-2

I følge denne paragrafen kan departementet fastsette omregningsregler for søkere med Diplom fra International Baccalaureate (IB-diplom) og søkere med videregående opplæring fra utlandet.

Departementet nedsatte høsten 2002 et eksternt utvalg (heretter kalt "IB-utvalget") som bl.a. skulle vurdere den fastsatte omregningstabellen for søkere med IB-diplom. Utvalget har anbefalt at denne tabellen fortsatt skal gjelde. Tabellen følger som vedlegg.

Departementet nedsatte høsten 2002 også et eksternt utvalg (heretter kalt "Fransk bacc.-utvalget") som skulle foreta en sammenlikning mellom fransk og norsk videregående skole. Dette utvalget har foreslått en omregningstabell som vil bli lagt til grunn ved utregning av karakterpoeng for søkere som har fransk baccalauréat som opptaksgrunnlag, fra og med opptak til studieåret 2003-04. Tabellen følger som vedlegg.

Søkere som etter § 10 i forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, fyller kravene for å kunne få betinget opptak (opptak på visse vilkår) får tilleggspoeng og skal rangeres på grunnlag av standpunktkarakteren(e) i det/de fag som inngår i grunnlaget for utregning av konkurransepoeng. For å beholde en tildelt studieplass må søkeren/studenten oppfylle de betingelsene som er gitt i § 10 med tilhørende merknader (jf. rundskriv F-033-02).

Til § 3-11

"IB-utvalget" har også vurdert de fastsatte bestemmelsene om fordypningspoeng for søkere med opptaksgrunnlag fra International Baccalaureate (IB-diplom). I brev 26. november 2002 har utvalget anbefalt departementet å gjøre noen endringer i de gjeldende bestemmelsene. Anbefalingene vil bli behandlet i tilknytning til den årlige gjennomgangen av forskriftene som varslet i rundskriv F-05-02, datert 4. mars 2002 om Opptakskalenderen.

Til § 3-12

For å sikre likebehandling av søkere med fransk baccalauréat ber vi om at opptaksorganene legger anbefalingene til "Fransk bacc.-utvalget" til grunn for vurderingene. Dette innebærer at alle søkere som har fullført og bestått fransk baccalauréat får 2 tilleggspoeng for faglig fordypning fra og med opptak til studieåret 2003-04. I tillegg kan søkere som har tatt visse fag få ytterligere 2 tilleggspoeng etter individuell vurdering. Det vil bli sendt ut egen informasjon om utvalgets anbefalinger.

Til § 3-17

Som følge av kvalitetsreformen skal tidligere vekttallsystem erstattes med studiepoeng. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette tilsvarer 20 vekttall i det gamle systemet. Opptaksorganene vil i tiden framover måtte forholde seg både til gamle og nye karakterutskrifter og vitnemål. Departementet tar sikte på å foreslå endring i denne paragrafen i forskriften i tilknytning til gjennomgangen av opptaksforskriftene i 2003, jf. rundskriv F-05-02 datert 4. mars 2002 om Opptakskalenderen.

Til § 4-2

Som følge av ny forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, har det vært nødvendig å foreta en justering når det gjelder henvisningen i denne paragrafen. Nytt første ledd i § 4-2 skal lyde som følger:

Søkere som ikke kan poengberegnes, kan være søkere med generell studiekompetanse på grunnlag av § 2 bokstav c eller bokstav d, eller § 3 eller § 4 eller § 11 bokstav d i forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, eller søkere som kommer inn under § 3-3, tredje ledd i denne forskrift.

Til § 4-4

Som følge av ny forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar, har det vært nødvendig å foreta en justering når det gjelder henvisningen i første ledd i denne paragrafen. Ny § 4-4 skal lyde som følger:

Søkere til studier som etter § 8 i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universitet og høgskolar har opptaksprøve som særkrav kan rangeres på en av følgende måter:

 1. etter § 4-1 til og med 4-3 alene
 2. på grunnlag av opptaksprøve alene
 3. på grunnlag av både § 4-1 til og med § 4-3 og opptaksprøve

Departementet fastsetter hvilket alternativ som kan brukes for de enkelte studier.

Departementet har i rundskriv F-53-01 (i kommentar til § 4-4) listet opp de utdanningene der det er anledning til å rangere søkerne på grunnlag av opptaksprøve alene, og de utdanningene der opptaksprøven kan nyttes som del av rangeringen. I tillegg har departementet nå fastsatt følgende:

 • Faglærerutdanning i musikk, dans og drama

Kombinasjon av ordinær rangering etter forskriften og tilleggspoeng for bestått opptaksprøve på et vist nivå, etter regler fastsatt av institusjonen

 • Figurteater
 • Studier i utøvende og skapende musikk ved universiteter og høgskoler som tilbyr slik utdanning

Rangering kan foretas på grunnlag av opptaksprøver alene, etter regler fastsatt av institusjonen.

Departementet minner om at for studier som har fastsatt opptaksprøve som spesielt opptakskrav og som ikke er listet her eller i rundskriv F-53-01, skal opptaksprøven kun nyttes som grunnlag for kvalifisering.

2. Felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger

Departementet har lagt fram høringsutkast til forskrift om felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler som deltar i den nasjonale opptaksmodellen. Departementet forutsetter at forskriften vil bli fastsatt slik at den kan gjelde fra og med opptak til studieåret 2003-04. Det vil bli sendt ut egen informasjon om denne forskriften.

B. Den praktiske gjennomføringen av opptaket til studieåret 2003-04

Departementet fastsetter med dette følgende retningslinjer for opptak til studieåret 2003-04:

1. Søknadsfrister og frister for innsending av dokumenter

Søknadsfrist for opptak skal være 15. april for opptak til høstsemesteret med mindre departementet allerede har fastsatt annen frist.

For følgende søkergrupper settes fristen til 1. mars:

 • søkere til statlige høgskoler som ønsker svar tidlig (forhåndsløfte)
 • søkere som ber om spesiell vurdering (opptak utenom poengreglene)
 • søkere med opptaksgrunnlag fra Rudolf Steiner skole
 • søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet (utenom Norden)
 • søkere som ønsker å få vurdert sin realkompetanse for opptak til grunnutdanninger gjennom det samordna opptaket
 • søkere med opptaksgrunnlag fra International Baccalaureate

Departementet forutsetter at Samordna opptak (SO) i samråd med institusjonene eventuelt kan fravike denne tidlige fristen, dog slik at fristen ikke kan settes senere enn 15. april.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på at fristen for å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse er satt til 1. mars. Alle søkere som er 25 år eller mer og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, og som søker innen denne fristen har krav på vurdering.

Frist for innsending av vitnemål og karakterutskrift for søkere som avslutter eller avlegger delprøver fra videregående opplæring søknadsvåren, fastsettes til 1. juli.

Det vil ikke bli fastsatt felles frist for søknad om opptak til studier som starter i januar 2004.

2. Forhåndsløfte

Bestemmelsen om at søkere som har behov for tidlig svar kan be om forhåndsløfte for opptak til statlige høgskoler, videreføres for opptak til studieåret 2003-04. Inntil 30 % av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. Forhåndsløfte kan bare gis til søkere som på søknadstidspunktet har en konkurransepoengsum som er høgre enn medianen for dem som ble tatt opp til studiet ved forrige ordinære opptak.

3. Reservering av studieplass til året etter

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter når opptaksorganet finner at det foreligger tungtveiende grunner. Reservert studieplass gjelder ved samme linje/studium ved samme universitet eller høgskole. Denne bestemmelsen gjelder normalt bare for søkere som har søkt det aktuelle studium innen de fastsatte fristene.

Søkere som har fått betinget opptak (opptak på vilkår) kan ikke få reservert studieplass til senere opptak (jf. § 10 3. ledd i forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar).

4. Rutiner og interne frister

Departementet forutsetter at SO i samråd med institusjonene viderefører innarbeidede rutiner i lys av tidligere bestemmelser som gjaldt for høgskolesektoren om bytte av studieplass ved felles opptak eller samordnet opptak.

Følgende prinsipper skal ligge til grunn for det samordnede opptaket for studieåret 2003-04:

 • felles søknadsskjema med prioriteringsliste
 • sentral registrering av søknadsskjema hos SO
 • samordnet melding til søkerne om hvem som skal behandle søknaden og hvor søkerne skal sende supplerende opplysninger
 • samordnet opptakskjøring slik at hver søker bare får ett studietilbud
 • sentral registrering av svar etter hovedopptaket
 • nasjonalt samordnet varaopptak
 • saksbehandling for hverandre
 • sentral registrering av søkere som ber om vurdering av realkompetanse, men lokal vurdering for hvert enkelt studium og lærested

Departementet forutsetter, i tråd med tidligere beslutninger og nedfelte rutiner, at SO fortsatt skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av opptaket til grunnutdanninger, og at sekretariatet i samråd med institusjonene, skal ha ansvar for bl.a. den forberedende saksbehandling av følgende søkergrupper:

 • søkere som ber om spesiell vurdering
 • søkere med utenlandsk (ikke nordisk) opptaksgrunnlag
 • søkere med videregående opplæring fra Rudolf Steiner skole

Departementet viser til planene om felles klagenemnd (jf. bokstav A punkt 2) og minner om at det er en forutsetning at eventuelle klager på vurdering av realkompetanse og bestemmelsene om dispensasjon fra kravene om generell studiekompetanse skal behandles lokalt ved det enkelte lærested.

5. De private høgskolene som deltar i det samordnede opptaket

Private høgskoler som deltar i det samordnede opptaket må følge bestemmelsene gitt i dette rundskrivet. Dette innebærer at de kan vurdere generell studiekompetanse, spesielle opptakskrav, og at de kan poengberegne søkere på vegne av andre institusjoner i det samordnede opptaket.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-52-01.

Rundskriv F-56/93, som gir en oversikt over de studieretningsfag som gir grunnlag for tilleggspoeng for fordypning for søkere som har vitnemål fra endret struktur og tradisjonell struktur i videregående skole før reformen i 1994 er vedlagt.

Med hilsen

Stig Klingstedt e.f.
ekspedisjonssjef

Inger Johanne Christiansen
rådgiver

Vedlegg

Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Private høgskoler
Elev- og studentorganisasjonene
Fylkeskommunene
Læringssenteret
Statens utdanningskontorer
A-etat
VOX
NAIC

Vedlegg 1
Tabell for omregning av karakterpoeng for søkere med International Baccalaureate (IB-diplom)

IB-poengsum
(minus "bonus points")

Karakterpoeng

42

60,0

41

58,6

40

57,1

39

55,7

38

54,3

37

52,9

36

51,4

35

50,0

34

48,6

33

47,1

32

45,7

31

44,3

30

42,9

29

41,4

28

40,0

27

38,6

26

37,1

25

35,7

24

34,3

Vedlegg 2
Tabell for omregning av karakterpoeng for søkere med fransk baccalaréat

Fransk gjennomsnittskarakter

Norske karakterpoeng

10

38

11

42

12

46

13

50

14

54

15

58

15,5

60

16

60

17

60

18

60

19

60

20

60

Kommentar: Alle karakterverdier fra 15,5 og oppover regnes om til 60 norske karakterpoeng. For karakterverdier mellom heltallene brukes følgende formel:

Karakterpoeng = 10 *(0,4 *( fransk karakter - 0,5)).

Vedlegg 3