Rundskriv F-040-01

Lokale preliminære forhandlinger i skoleverket - Erfaringer - Forhandlinger høsten 2001 (10.08.2001)

Rundskriv
F-040-01

Saksnr. 01/5671

10.08.2001

Viser til Rundskriv F-038-00

Kommuner
Fylkeskommuner
Statens utdanningskontorer
Lærerorganisasjonene
Kommunenes Sentralforbund

Lokale preliminære forhandlinger i skoleverket – Erfaringer – Forhandlingene høsten 2001

Lokale preliminære forhandlinger for skoleverket ble for første gang gjennomført høsten 2000 i 435 kommuner og 19 fylkeskommuner. Det ble ikke oppnådd enighet i 78 kommuner og fylkeskommuner.

For disse ble forhandlingene sluttført i KUF og ved behandling i Statens lønnsutvalg (1 fylkeskommune). KUF hadde som målsetting å holde nær kontakt med den enkelte arbeidsgiver under forhandlingene, men det viste seg snart at dersom forhandlingene skulle sluttføres innen rimelig tid, lot ikke dette seg gjøre. KUF beklager dette.

På bakgrunn av bl.a. erfaringene fra forhandlingene i fjor høst, og med sikte på en best mulig gjennomføring av årets lokale forhandlinger (virkningsdato 01.10.01), vil KUF presisere følgende:

1. Lønnspolitiske drøftingsmøter

Vi viser til  rundskriv F-38-00 Lokal lønnspolitikk for skoleverket i kommuner og fylkeskommuner .

Erfaringer fra forhandlingene i 2000 viser at de forberedende møtene (omtalt i rundskrivets pkt. 6) og gjennomføringen av disse er svært viktig for en vellykket gjennomføring av de etterfølgende forhandlingene. Dette omfatter ikke minst en prioriteringsdiskusjon om hva en ønsker å vektlegge i de kommende forhandlingene innenfor den lokalt vedtatte omforente lønnspolitikken. Slik enighet kan bl.a. gjøre at nødvendig forarbeid for å få innsamlet nødvendige data kan iverksettes.

Videre er det viktig for å skape legitimitet i forhold til de lokale forhandlingene at det er en sammenheng mellom prioriteringssignalene som gis i det lokale lønnspolitiske drøftingsmøtet og partenes reelle handlinger under forhandlingene.

2. Partsforhold

Organisasjoner som er medlem av en hovedsammenslutning og eventuelle andre yrkesorganisasjoner som har forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, og som har medlemmer i kommunen/fylkeskommunen innenfor skoleverket, skal innkalles til forhandlingene. Vi minner om at organisasjonene har plikt til å melde fra til arbeidsgiver hvem som er tillitsvalgt.

Forhandlingene skal som hovedregel føres av de lokale representantene. Tillitsvalgte utenom kommunen bør bare unntaksvis delta i forhandlingene. I disse tilfellene skal arbeidsgiver varsles på forhånd.

3. Rektorenes rolle

Under forberedelse til det enkelte års forhandlinger er det naturlig at rektorene blir tatt med på råd på arbeidsgiversiden om hva som bør prioriteres. Dette bør skje forut for det lokale drøftingsmøtet.

Det er opp til den enkelte organisasjon hvordan de setter sammen sin forhandlingsdelegasjon, og om delegasjonen også består av rektorer. Dette har organisasjonene adgang til så sant ikke arbeidsgiver ønsker å ha vedkommende rektor medvirkende under forhandlingene. Rektorer som deltar aktivt i arbeidsgivers forberedelse til forhandlingene, bør ikke delta i organisasjonenes forhandlingsdelegasjoner.

4. Opprettelse av stillinger/funksjoner

Partene sentralt fastsetter virkningstidspunktet for de preliminære forhandlingene, og dette kan ikke endres av de lokale parter. I den grad partene er enige om å forhandle om opprettelse av samlingsstyrerstillinger/funksjoner, teamlederfunksjoner etc., bør det gjøres et forberedende arbeid mellom det forberedende møtet og forhandlingene slik at tilsettingsprosessen kan gå raskt.

5. Andre forhold

De avsatte midler skal nyttes til lønn, ikke tid. I Lokal lønnspolitikk pkt. 4 er det gjengitt hvilke virkemidler som kan nyttes. Ut fra dette vil vi minne om at:

  • Det ikke kan gis kronetillegg.
  • B-tillegg må gis som hele B-trinn.
  • Det kan ikke forhandles om tid.
  • Gis det tilleggsansiennitet, kan denne ikke tidsbegrenses.
  • Gis det lønnstillegg på A-tabellen, må det for stillinger som er på lønnsrammer angis hvilke av lønnsrammens alternativer vedkommende skal lønnes etter.
  • Det kan ikke inngås særavtaler

I det forberedende møtet bør partene avklare forholdet mellom sentralt fastsatte funksjoner og opprettelse av lokale funksjoner.

6. Iverksetting av forhandlingsresultat/referat

I forhandlingsmøte 26. juni 2001 ble Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag enige om at i de tilfeller det oppnås enighet mellom de lokale partene, kan utbetaling i henhold til forhandlingsresultatet finne sted. Ved utbetaling må det tas forbehold om godkjenning av de sentrale partene i KUF.

Det vises elles til Lokal lønnspolitikk pkt. 9, referat. KUF vil presisere følgende:

  • Det skal være ett referat som undertegnes av alle forhandlingsberettigede organisasjoner og kommunen/fylkeskommunen, enten partene har kommet fram til enighet eller ikke.
  • Referatet skal vise sluttresultatet der det er enighet, men ikke gjengi krav og tilbud punkt for punkt.
  • Det vises til vedlagte referatmal. Et referat satt opp etter denne malen vil lette godkjennings-/forhandlingsprosessene i KUF.

Kopi av referatet sendes til KUF v. Lønns- og forhandlingsseksjonen. Fra og med de preliminære forhandlingene høsten 2001 skal lokal arbeidsgiver også oversende kopi av referatet til de lokale partene i kommunen/fylkeskommunen som har deltatt i forhandlingene. Lokalavdelingene videresender det til organisasjonen sentralt.

I de tilfellene der det er uenighet mellom partene lokalt (Lokal lønnspolitikk pkt.13, uenighet), må det framgå hvordan arbeidsgivers ønsker å bruke den samlede potten , og hvordan den enkelte organisasjon ønsker den brukt.

Partene i KUF enige om at uenighetsreferater kan gjøres kjent for medlemmene i den enkelte organisasjon med forbehold om sentral behandling.

KUF vil også vise til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet med bl.a. tidsfrister for gjennomføring av forhandlingene og oversikt over størrelsen på den økonomiske rammen for forhandlingene.

Med hilsen

Ulla Werner e.f.
avdelingsdirektør

John Røyrvik
underdirektør

Vedlegg 1: Referatmal

Vedlegg 2: Rapportering av forhandlingsresultatet