Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 etter Stortingets budsjettvedtak.

Stortingets budsjettvedtak for 2021

Regjeringen Solberg la 7. oktober 2020 fram budsjettforslaget for 2021 i Prop. 1 S (2020–2021). 10. november la regjeringen fram et tilleggsforslag til statsbudsjettet (Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)).

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 8. desember Innst. 16 S (2020–2021). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 15. desember rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2021 i tråd med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 16 S (2020–2021). For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren 2021 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter som er tilgjengelige på Stortingets nettsider.

Videre avga finanskomiteen Innst. 3 S (2020-2021) Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 15. desember kommunale og fylkeskommunale skattører. Den kommunale inntektsskattøren skal være maksimum 12,15 pst., og den fylkeskommunale inntektsskattøren maksimum 2,70 pst. Vedtaket var i tråd med innstillingen og regjeringens forslag.

Grønt hefte 2021 er beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021) og viser regjeringens forslag til fordeling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner.

Punkt 1 under tar for seg hovedtrekkene i regjeringens forslag i Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020 2021). Under punkt 2 og 3 er det redegjort for endringer i rammetilskuddet for 2021 for hhv. kommuner og fylkeskommuner som følge av Stortingets budsjettvedtak. Under punkt 4 gis en oversikt over andre endringer, og under pkt. 5 finnes en oversikt over datoer for utbetaling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2021.

1. Kommunesektorens inntektsrammer i 2021

Det anslås en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2 mrd. kroner, tilsvarende 0,5 pst. Veksten er fordelt med 1,6 mrd. kroner til kommunene og 0,4 mrd. kroner til fylkeskommunene og er i tråd med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2020–2021).

Som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet gis det et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenom den beregnede veksten på 2 mrd. kroner. Tillegget er fastsatt til 1 926 mill. kroner.

I tillegg ble det foreslått at fylkeskommunene får 1,25 mrd. kroner gjennom skjønnstilskuddet i kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten som følge av koronakrisen. Det ble også foreslått å øke rammetilskuddet med 100 millioner kroner til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen foreslo i Prop. 1 S Tillegg 1 en tilleggsbevilgning gjennom rammetilskuddene på om lag 6,2 mrd. kroner til kommunene. Tilleggsbevilgningen ble foreslått fordelt med 4,7 mrd. kroner i økt innbyggertilskudd og 1,5 mrd. kroner i økt skjønnstilskudd. Av økningen i innbyggertilskuddet ble det foreslått at 4,4 mrd. kroner fordeles etter antall innbyggere i kommunene. 321 millioner kroner til kontrolltiltak med smittevern ble foreslått fordelt slik at alle kommuner får minimum 0,5 millioner kroner for 1. halvår 2021. Tilskuddet øker med innbyggertallet.

Regjeringen foreslo en tilleggsbevilgning til fylkeskommunene på i alt 1 050 millioner kroner. 950 millioner kroner ble foreslått gitt som økte skjønnsmidler knyttet i hovedsak til tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring. I tillegg foreslo regjeringen 100 millioner kroner i økt innbyggertilskudd begrunnet med at flere benytter voksenretten til videregående opplæring som følge av lavkonjunkturen etter pandemien. Økningen i innbyggertilskudd er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring.

Bevilgningene i Tillegg 1 kommer i tillegg til veksten i frie inntekter på 2 mrd. kroner og koronatiltakene som ble varslet i Prop 1S (2020-2021).

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2021 ble vedtatt med noen endringer, jf. komiteens innstilling Innst.16 S (2020–2021), nærmere omtalt i pkt. 2-4 nedenfor.

2. Endringer – Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (vedlegg 1)

  • Regjeringens forslag om å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager med 215,8 millioner reverseres, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Økningen i rammetilskudd er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.
  • Forslaget om ny kommunal skjermingsordning på egenandelområdet på 50 millioner kroner reverseres etter forslag om reduserte egenandeler generelt. Rammetilskuddet reduseres med 50 mill. kroner. Uttrekket gjøres etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
  • Kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på 2020-nivå for første halvår 2021, og kapitaltilskuddet for andre halvår fastsettes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021. Rammetilskuddet økes med 135 millioner kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.
  • Forslaget om økt formuesskatt på bolig og fritidsbolig reverseres. Det innebærer en reduksjon i kommunenes skatteinntekter på 65 millioner kroner, som kompenseres med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Økningen er fordelt etter kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i 2019.

3. Endringer – Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (vedlegg 2)

  • 200 millioner kroner bevilges til reasfaltering av fylkesveier, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for fylkesvei.
  • Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene skulle fordeles særskilt til båt- og ferjefylkene, slik at fylkeskommunene kan prioritere lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter i nye anbud. Det er vedtatt at midlene skal fordeles mer målrettet, ved at fylkeskommunene som har gått foran i det grønne skiftet vil få en større andel av midlene. 2/3 av beløpet fordeles etter antall el-ferjer per 2020, og 1/3 fordeles etter ferjekriteriene i kostnadsnøkkelen.

4. Andre endringer

  • Grensen for å få tilleggskompensasjon for små kommuner med spesielt høye utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester økes fra 3 000 til 3 200 innbyggere. Rammen økes fra 30 millioner til 55 millioner kroner finansiert gjennom skjønnsmidlene.

5. Utbetaling av rammetilskudd i 2021

I 2021 vil rammetilskuddet være på mottakers konto på følgende datoer: 4. januar, 3. februar, 4. mars, 6. april, 4. mai, 4. juni, 2. juli, 3. september, 4. oktober og 3. november.

6. Reduserte skattesatser og skatteutjevningen

Bø kommune har besluttet å sette ned satsen på den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent gjeldende fra 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i Kommuneproposisjonen 2021, som ble lagt fram i mai i år, at det for kommuner som velger å benytte seg av lavere skattesatser på inntekt og formue fra personlige skattytere enn maksimalsatsene, vil bli foretatt en korreksjon i skattetallene i skatteutjevningen. Det korrigerte skattegrunnlaget vil være et anslag på hva skatteinntektene vil være med maksimal skattesats.

Da ikke alle effekter av å redusere sats på formuesskatt har vært kjent, vil departementet kompensere deler av det anslåtte tapet for Bø kommune. Bø kommune gis en kompensasjon gjennom skjønnstilskuddet tildelt direkte fra departementet for anslått samlet tap utover 5 millioner kroner i 2021 og 2022. Dette vil dekke tap som følger av tilflyttet formue innen 1. januar 2021. Unntaket gis i to år for å gi forutsigbarhet for inntektene til kommunen. For 2023 vil departementet komme tilbake med en ny vurdering.

Ordningen er begrenset til Bø kommune. Effekter gjennom skatteutjevningen av å sette ned skattesatsene, er nå godt kjent. Eventuelt øvrige kommuner som setter ned skattesatsene, vil derfor ikke få dekket deler av tapet som følger av dette.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Hina Ilyas
seniorrådgiver

Vedlegg: