Rundskriv H-1/24 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2025

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene forregnskapsåret 2025, jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetningfor kommuner og fylkeskommuner § 3-6:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %.
  • Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene.
  • Regelverksendringer (planendringer) knyttet til ny offentlig AFP tas inn i beregningene av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader fra og med regnskapsåret 2025. Det gjelder likevel ikke planendringer knyttet til personer med særaldersgrenser.
  • Departementet tar sikte på at regelverksendringer (planendringer) knyttet til nye regler for personer med særaldersgrenser tas inn i beregningene av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader fra og med regnskapsåret 2026. Disse endringene skal altså ikke implementeres i beregningene for regnskapsåret 2025.

Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hina Ilyas
utredningsleder