Rundskriv H-2/23 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2024

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2024, jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0. 
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten. 
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst. 
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %. 
  • Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene.
  • Departementet tar sikte på at regelverksendringer (planendringer) knyttet til ny offentlig AFP tas inn i beregningene av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader fra og med regnskapsåret 2025. Disse endringene skal altså ikke implementeres i beregningene i 2024.
Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hina Ilyas
seniorrådgiver