Rundskriv H-3/22 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2023, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %.
  • Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Hina Ilyas
seniorrådgiver