Rundskriv N-2/2022 Rabattordninger i kollektivtransporten - utvidelse av honnørrabattordningen

Dette rundskrivet endrer tidligere Rundskriv N-3/2019 ved at honnørrabattordningen nå også skal omfatte:1) Uføre flyktninger med supplerende stønad. NAV utsteder honnørkort i forbindelse med vedtak om supplerende søknad. 2) Personer, uavhengig av nasjonalitet og bostedsland, som mottar en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uførhet fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land enn Norge, tilsvarende norsk Folketrygd.

Les rundskrivet (pdf)