Rundskriv N-3/2019 - Rabattordninger i kollektivtransporten

De landsomfattende sosiale rabattordningene innenfor kollektivtransporten består av barnerabatt, honnørrabatt og militærrabatt. Honnørrabattordningen gjelder for personer over 67 år, blinde og uføretrygdede, samt for ektefelle eller registrert partner som reiser sammen med en person med rett til honnørrabatt.

Barnerabatt, honnørrabatt og andre rabattordninger gjelder uavhengig av bostedsland og som hovedregel også uavhengig av nasjonalitet.

Retten til honnørrabatt for mottagere av uføretrygd omfatter både personer med minst 50 prosent uføretrygd fra den norske Folketrygden og EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land, tilsvarende norsk Folketrygd.

EØS-borgere med en trygdeytelse fra et annet EØS-land som beskrevet ovenfor, skal innvilges honnørkort på lik linje med personer med minst 50 prosent uføretrygd fra den norske Folketrygden. Honnørkort utstedt av NAV gir rett til honnørrabatt.

Militærrabatt skal også gis for personer som avtjener siviltjeneste. Slik rabatt omfatter bare norske statsborgere som er tilknyttet det norske forsvaret eller avtjener norsk siviltjeneste.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at de økonomiske konsekvensene for transportselskapene av at honnørrabatt også skal gis til EØS-borgere med trygdeytelser fra andre EØS-land, er så små at det ikke gir grunnlag for krav om økte tilskudd.

Dette rundskrivet opphever Rundskriv N-3/95.

Rundskrivet trer i kraft straks.

Rundskriv N-3/2019