Rundskriv V-5/2001 B

Personalreglementer i staten - ny standardmal og veiledning

Statlige virksomheter under
Kulturdepartementet

Nr. V- 5 /01 B

Vår ref

Dato

2000/2481 AØ OD

27.03.2001

Personalreglementer i staten – ny standardmal og veiledning

Vi har ved Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) ekspedisjon av 20. mars 2001 mottatt ny standardmal for personalreglementer, samt ny veiledning. Disse følger som vedlegg til rundskrivet. Videre vedlegges kopi av AADs brev.

Den nye malen skal legges til grunn ved forhandling om nye reglementer og ved forhandling ved revidering av eksisterende reglementer.

AAD opplyser at veiledningen og standardmalen vil bli tatt inn i Statens personalhåndbok.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

3 vedlegg:

Ny standardmal for personalreglementer
Veiledning ved utforming av personalreglementer
Brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet