Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Det er på initiativ fra Arbeids- og sosialdepartementet etablert en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal gjennomgå og vurdere mulig oppfølging av en rapport fra en nordisk arbeidsgruppe som har kartlagt innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene.1 Det følger av mandatet for den tverrdepartementale arbeidsgruppen at den skal berøre følgende tema/spørsmål:

  1. Hva er sosialt entreprenørskap?
  2. Hvilke erfaringer har sosiale entreprenører og hvilke utfordringer møter de?
  3. Hvordan er/kan sosialt entreprenørskap være relevant for ulike departementers ansvarsområder?
  4. Hvilke virkemidler og tiltak finnes i offentlig regi for å legge til rette for sosialt entreprenørskap? (Her velges en bred tilnærming, dvs. her omtales både virkemidler og tiltak rettet mot sosialt entreprenørskap spesielt og andre virkemidler og tiltak som kan være relevante for utvikling av sosialt entreprenørskap)
  5. Vurdering av den nordiske arbeidsgruppens anbefalinger
  6. Forslag til hvordan regjeringen kan arbeide videre for å legge til rette for sosialt entreprenørskap, herunder utvikle et godt samarbeid på tvers mellom ulike departement.

Gruppen skal også som ledd i sitt arbeid arrangere et seminar/ konferanse med aktører i feltet for å belyse erfaringer og utfordringer som disse møter.

Arbeidsgruppen har vært ledet av ASD som også har hatt sekretariatsansvaret for gruppen. Følgende departement har deltatt: Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Kulturdepartementet (KUD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Arbeidet startet i juni 2015, og det har vært avholdt seks møter i perioden fram til ferdigstillelse av denne rapporten ved årsskiftet 2017-2018. Det har underveis fra flere departementer blitt tatt initiativ til utredninger og prosesser som samlet har bidratt til å gi et bredere kunnskapsgrunnlag for gruppens arbeid.2 ASD arrangerte på vegne av den tverrdepartementale arbeidsgruppen et innspillsmøte 24. mars 2017 om hvordan aktører på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor sammen kan stimulere til mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for å møte utfordringer på arbeids- og velferdsområdet. Mandatets punkt 1, 2 og 3 vil bli besvart i kapittel 2 og 3 og mandatets punkt 4, 5 og 6 i kapittel 4. Vurderingen av den nordiske arbeidsgruppens anbefalinger er avgrenset til anbefalinger til nasjonalt nivå, og er integrert i løpende tekst. Arbeidsgruppens forslag til videre innsats er avgrenset til forslag som kan bidra til bedre resultater innenfor eksisterende budsjettrammer.

Fotnoter

1.

Nordisk Ministerråd (2015)

2.

Uni Research Rokkansenteret har på oppdrag fra KUD og ASD utarbeidet en rapport om utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge (www.regjeringen.no/2526850). KMD har i nært samarbeid med aktører i feltet utarbeidet et inspirasjonshefte (www.regjeringen.no/id2540583/) for sosialt entreprenørskap og arrangerte som ledd i dette arbeidet et dialogmøte med aktører i feltet 14.juni 2016. Høgskolen i Sørøst-Norge har på oppdrag fra ASD, KD og NFD utarbeidet en rapport om rammer, virkemidler og insentiver for sosialt entreprenørskap. (www.regjeringen.no/2578527).
Til forsiden