Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Til innholdsfortegnelse

5 Referanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet 2017: Innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Lastet ned 13.11.17 fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/75a5e7d46f9c4c69a7487c627fbee822/arbeids--og-velferdsdirektoratet---horingsinnspill.pdf

Brøgger B. (2017): Sosialt entreprenørskap i Norge, Oslo, Cappelen Akademisk

Eimhjellen, I. og Loga, J. (2016): Utviklingen av sosialt entreprenørskap i Norge. Uni Research Rokkansenteret, Bergen, Rapport 9 - 2016

Damvad (2012): Utredning av sosialt entreprenørskap utarbeidet av DAMVAD for Nærings- og handelsdepartementet

Gustavsen, K. og Kobro, L.U. (2012): Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom, Telemarksforskning nr.305/2012

Hulgård L. og Andersen, L.L. (2015) i Nordisk Ministerråd (2015): Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden. København. Tema Nord 2015:502

Hultkrantz, L. (2015): Sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomar", SNS Förlag i 2015

Kaupang (2014): Velferd i nytt terreng – Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor, rapport nr. R7940, KS og Agenda Kaupang

Kobro, L.U. mfl. (2017): Statlige rammevilkår på ramme alvor. Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst. Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn. Skriftserien Nr 14 2017. Porsgrunn

Loga mfl. (2016): Sosialt entreprenørskap – partnerskap for nye løsninger. Rapport til KS. Uni Research Rokkansenteret Bergen. Rapporter 1 – 2016

Nordisk Ministerråd (2015): Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden. København. Tema Nord 2015:502

Skogli mfl. (2017): Midtveisevaluering av nasjonalt program for leverandørutvikling, MENON-PUBLIKASJONER NR. 55/2017

Spilling, O.R., Johansen, V., Støren, L. A. (2015): Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen (82). Rapport. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Til forsiden