Utredning: felleskapsfortrinnsretten

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har advokatfirma Lund&Co i samarbeid med Proba utredet felleskapsfortrinnsretten og dens gjennomføring i ni sentrale EØS-land. Landene som omtales er Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland, Nederland, Frankrike, Østerrike og Irland.

Felleskapsfortrinnsretten er et prinsipp om at EØS-borgere skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger innenfor det felles europeiske arbeidsmarkedet. Rapporten gir en nærmere gjennomgang av dette prinsippet og hvordan det fremmer formålet om fri bevegelse av arbeidskraft. Videre trekker rapporten fram ulike tilnærminger og virkemidler for å regulere arbeidsinnvandringen fra tredjelandsborgere. Rapporten gir også en oversikt over hvordan felleskapsfortrinnsretten tolkes og er implementert i de utvalgte EØS-landene.

Hovedfunn:

  • Utredningen viser variasjoner både i reguleringer og virkemidler som gjelder arbeidsinnvandring fra tredjeland i landene som er inkludert i rapporten.
  • Felleskapsfortrinnsretten innebærer ikke en plikt til å foreta individuelle arbeidsmarkedsvurderinger ved ansettelse av en tredjelandsborger.
  • Felleskapsfortrinnsretten er et prinsipp og ikke en rettslig bindene forpliktelse. Utredningen konkluderer med at det er stort handlingsrom for utformingen av regelverk for arbeidsinnvandring fra tredjeland, så lenge muligheten for å prioritere EØS-borgere blir vurdert.