Santander Consumer Bank AS - opprettelse av utenlandsk datterselskap

Santander Consumer Bank AS gis tillatelse til å opprette datterselskapet Santander Finland og til å endre konsernstruktur, som følge av opprettelsen av nytt datterselskap. Tillatelsene er gitt med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 fjerde ledd og 2a-7 annet ledd første punktum.

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
Ved: Trond Bjerkan
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

       

Deres ref

Vår ref

Dato

TBJ-60306

06/3433 FM TMe

19.09.2006

 

Tillatelse til å opprette utenlandsk datterselskap og til å endre konsernstruktur

Det vises til Deres brev til Kredittilsynet av 27. april 2006, hvor De på vegne av Santander Consumer Bank AS (SCB) søker om tillatelse til at det opprettes et datterselskap i Finland samt til å endre konsernstrukturen i SCB som følge av etableringen. Det vises også til Deres brev til Kredittilsynet av 16. og 28. august 2006. Kredittilsynet ga sin tilrådning i saken ved brev av 21. juni 2006. Etter anmodning fra departementet har tilsynet belyst flere sider av saken i brev til departementet av 30. august 2006. Det fremkommer der at tilsynet opprettholder sin tilrådning i saken av 21. juni 2006.

Kredittilsynet peker på at etableringen av Santander Finland ikke vil nødvendiggjøre konsesjon fra finske myndigheter, og at datterselskapet ikke vil være underlagt formelle kapitaldekningskrav i Finland. Kredittilsynet mener derfor at norske tilsynsmyndigheter bør legge vekt på den konsoliderte kapitaldekningen hos delkonsernet. Tilsynet tilråder at det stilles vilkår om at SCB gir de opplysninger som er nødvendig for et konsolidert tilsyn.

Departementets vurdering
Departementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til at Santander Consumer Bank AS oppretter datterselskapet Santander Finland i henhold til søknaden.

Tillatelsen gis på vilkår av at Santander Consumer Bank AS og Santander Finland på konsolidert grunnlag oppfyller minstekravet til kapitaldekning i forskrift 22. oktober 990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak § 2.

Santander Consumer Bank AS skal gjennom vedtekter, avtaler eller på annen måte sikre slikt innsyn i virksomheten i Santander Finland som måtte være nødvendig for å ha tilstrekkelig kontroll med selskapet, også i en situasjon der andre kommer inn på eiersiden. Santander Consumer Bank AS skal videre påse at Kredittilsynet kan føre tilsyn med Santander Finland både gjennom tilsynet med Santander Consumer Bank AS og direkte, i den utstrekning EØS-avtalen og forholdet til finske tilsynsmyndigheter ikke er til hinder for dette.

Før virksomheten starter opp, skal Santander Consumer Bank AS sende en nærmere redegjørelse om dette forholdet til Kredittilsynet, som avgjør om dette vil være tilstrekkelig til å utøve tilsyn med datterselskapet.

Departementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd første punktum tillatelse til endring i konsernstrukturen som følge av nevnte opprettelse av Santander Finland.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet og Santander Consumer Bank AS