Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2018-2019) fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 72 290

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 36 145

Senter for foreldre og barn med full forpleining

kr 72 290

Senter for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 26 154

Egenandel ved refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem**

kr 34 040

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 34 040

MST (Multisystemisk terapi)

kr 17 020

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 17 020

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til

plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte

tilfellet***

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

** Statens refusjon av utgifter til forsterking av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007.

*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Satsene for barnevernsinstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Når det gjelder senter for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Økningen i samtlige egenandeler fra 2018 til 2019 tilsvarer prisjustering.

Det vises til § 4 i forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjon. For kommunene som deltar i forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet gjelder egne satser.