Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2019-2020) fra Barne- og familiedepartementet.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 74 600

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 37 300

Senter for foreldre og barn med full forpleining

kr 74 600

Senter for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 26 990

Egenandel ved refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem**

kr 35 130

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 35 130

MST (Multisystemisk terapi)

kr 17 560

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 17 560

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte tilfellet***

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

** Statens refusjon av utgifter til forsterking av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007.

*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Satsene for barnevernsinstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Når det gjelder senter for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Økningen i samtlige egenandeler fra 2019 til 2020 tilsvarer prisjustering. Det vises til § 4 i forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjon. For kommunene som deltar i forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet gjelder egne satser.

Barne- og familiedepartementet gjør oppmerksom på at det legges opp til at barnevernsreformen[1] trer i kraft fra 2022, herunder vedtatte endringer i bvl. § 9-4 første ledd annet punktum. Endringene i § 9-4 innebærer at Bufetats plikt til å refundere kommunens utgifter til forsterking av fosterhjem, opphører. Kommunene vil dermed fra 2022 ikke lenger få refundert slike utgifter fra Bufetat. Barne- og familiedepartementet gjør videre oppmerksom på at det fra 2022 legges opp til endringer i den kommunale egenbetalingen for statlige barnevernstiltak, med sikte på at kommunene skal ha et økt finansieringsansvar, se Prop. 73 L (2016-2017) for en nærmere beskrivelse. Nivået på egenandelene vil fastsettes av departementet på bakgrunn av de årlige budsjettbehandlingene.  

[1] Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)