Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2017

Vi viser til tilsvarende brev datert 21.12.2016 (vår ref. 16/3911). Dette korrigerte brevet er likelydende, med unntak av en presisering av egenandelen for institusjonsopphold for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre eller asylmottak. Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2016-2017) fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 68 740

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 34 370

Senter for foreldre og barn med full forpleining

kr 68 740

Senter for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 24 870

Egenandel ved refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem**

kr 32 370

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 32 370

MST (Multisystemisk terapi)

kr 16 185

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 16 185

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til

plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte

tilfellet***

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

** Statens refusjon av utgifter til forsterking av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007.

*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Det understrekes at satsene for barnevernsinstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn.

Økningen i samtlige egenandeler fra 2016 til 2017 tilsvarer prisjustering.

Når det gjelder senter for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Refusjonsordningen for kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger er vedtatt avviklet. Ordningen blir fra 1. januar 2017 lagt om til en ordning med fast tilskudd. Som følge av dette er det vedtatt at kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige, mindreårige flyktninger. Kommunene skal fremdeles betale halv egenandel for institusjonsopphold for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssenter eller asylmottak.

Kommunene vil fremdeles kunne søke refusjon for kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger i tråd med gammel ordning for utgifter som oppstod til og med 31. desember 2016. Kommunene skal i slike tilfeller betale en egenandel på 17 100 kroner per måned. Av utgiftene som overstiger dette beløpet kan kommunene få refundert 80 prosent av refusjonsberettigede utgifter. Alle refusjonssøknader med rett til refusjon må sendes Bufetat innen 1. august 2017.

Det vises til § 4 i forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjon.