Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2018

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2017-2018) fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak

Sats per måned

Barnevernsinstitusjoner

kr 70 320

Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak*

kr 35 160

Senter for foreldre og barn med full forpleining

kr 70 320

Senter for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 25 442

Egenandel ved refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem**

kr 33 110

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 33 110

MST (Multisystemisk terapi)

kr 16 555

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 16 555

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til

plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte

tilfellet***

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.

** Statens refusjon av utgifter til forsterking av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007.

*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Satsene for barnevernsinstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Når det gjelder senter for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Økningen i samtlige egenandeler fra 2017 til 2018 tilsvarer prisjustering.

Det vises til § 4 i forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjon. For kommunene som deltar i forsøket med økt kommunalt ansvar for barnevernet gjelder egne satser.