Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2013

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjoner, jf. Lov om barneverntjenester § 9-5 og Prop. 1 S (2012-2013) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Videre følger satsene for kommunale fosterhjem, statlige beredskaps- og familiehjem, nærmiljøbaserte tiltak, familiebaserte tiltak, for foreldre som oppholder seg i sentre for foreldre og barn (tidligere mødrehjem) og for tiltak som gjelder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Endringer i satsene sammenlignet med 2012 tilsvarer prisjustering. 

For 2013 er satsene per plass per måned som følger: 

Barneverninstitusjoner

kr 36 523

Sentre for foreldre og barn med full forpleining

kr 36 523

Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 22 005

Kommunale fosterhjem

kr 28 541

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 28 541

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

kr 15 524

MST (Multisystemisk terapi)

kr 14 271

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 14 271

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til

plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte

tilfellet*

*Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Last ned PDF-versjonen her.

Det understrekes at satsene for barneverninstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Det er altså ingen søskenmoderasjoner på denne satsen. 

Når det gjelder sentre for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn i institusjon refunderer kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn refunderer kommunen én og en halv sats. For hvert av øvrige barn refunderer kommunen halv sats, jf § 4 i Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon.