Rapporter og planer

Evaluering av The Explorer

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har Oxford Research AS og Synlighet AS evaluert den digitale tjenesten The Explorer. The Explorer, som er Norges offisielle kanal for internasjonal markedsføring av grønne og bærekraftige løsninger.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet har Oxford Research AS og Synlighet AS evaluert den digitale tjenesten The Explorer. The Explorer er et tiltak og en interaksjonsplattform for å markedsføre norske grønne løsninger. Evalueringen har konsentrert seg om å evaluere i hvilken grad The Explorer bidrar til måloppnåelse samt å vurdere hvorvidt mål og formål for ordningen synes hensiktsmessige.

Våre analyser viser at det er en god sammenheng mellom The Explorers innretning og de resultatene man ønsker å oppnå, men at det er en svakere sammenheng enn ønskelig mellom hva The Explorer tilbyr bedriftene og departementenes ambisiøse målsettinger om å posisjonere Norge som en bærekraftspionér i internasjonale markeder, synliggjøre norske grønne løsninger, øke grønn eksport fra Norge og tiltrekke internasjonale investorer og kapital til Norge.

The Explorer er et virkemiddel med en begrenset økonomisk ramme, noe som også gjenspeiler seg i hva ordningen har ført til for de norske bedriftene. Hovedbildet er at bidraget har vært begrenset, men ligger på et nivå som er rimelig gitt støttens omfang. The Explorer har i størst grad bidratt til større ambisjoner om å vokse på internasjonale markeder og flere henvendelser fra utenlandske bedrifter.

The Explorer er en portal som utgjør en god grunnmur for videreutvikling, men som hittil har blitt lite brukt både av norske og av internasjonale bedrifter. Den strategiske dreiningen i Innovasjon Norges eksportarbeid bidrar imidlertid til sterkere kobling mellom digital profilering og øvrige eksportvirkemidler og -aktører. Dette innebærer en mer samlet utnyttelse av de virkemidlene som Innovasjon Norge besitter (HPO-programmet, Global Growth, messedeltagelser og delegasjoner) samt ressursene i regi av Team Norway. Dette er etter evaluators vurdering helt avgjørende for å skape en bedre overordnet måloppnåelse.