Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (Arbeids- og inkluderingsdepartmentet fra 1. januar 2022) oppnevnte høsten 2020 et utvalg som ble bedt om å vurdere spørsmål knyttet til sikring av feriepenger.

Mandatet har vært å belyse hvordan virksomhetene organiserer sine feriepengeutbetalinger samt å vurdere om det er behov for tiltak som i større grad enn i dag sikrer utbetaling av feriepenger til rett tid, og eventuelt fremme forslag til hvordan dette kan gjøres.

Utvalget har innhentet kunnskap om hvordan private virksomheter organiserer sine feriepengeutbetalinger, og i hvilket omfang ansatte i privat sektor eventuelt ikke får utbetalt opptjente feriepenger fra arbeidsgiver og årsakene til dette. Fafo har undersøkt forhold ved private virksomheters feriepengeutbetalinger, og funnene i deres rapport er lagt til grunn for utvalgets vurderinger.

Utvalget har vurdert mulige tiltak som i større grad enn i dag kan sikre at arbeidstakerne får utbetalt sine opptjente feriepenger til rett tid. Utvalget har i sine vurderinger lagt vekt på at kostnadene ved eventuelle tiltak må stå i forhold til problemomfanget.

Utvalget har også vurdert behovet for endringer i ferielovens regler om varsling av ferie, fastsetting av ferie og endring/utsettelse av fastsatt ferie på bakgrunn av problemstillinger som har vært reist i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Utvalget legger med dette frem sin rapport.

Oslo 18. februar 2022

Torberg Falch

leder

Lornts Nagelhus

Eirik Hognestad

Henrik Dahle

Cornelia Nordgaard Samsing

Astrid Merethe Svele

Mee Eline Eriksson

Siri Dannevig

Tor Olav Carlsen

sekretariat

Kristin Stanwick Bårnås

Anne Karine Plahter

Trond Rakkestad

Til forsiden