Artikkel 4 A punkt 3: Skatteavtalen mellom Norge og USA - gjensidig fortolkningsavtale om forståelsen av artikkel 4 A punkt 3 (Virksomheter utenfor kysten)

Vedrørende skatteavtalen mellom Norge og USA - gjensidig fortolkningsavtale.

Finansdepartementet som norsk kompetent myndighet og den amerikanske kompetente myndighet har i henhold til skatteavtalens artikkel 27 punkt 2 inngått en gjensidig fortolkningsavtale om forståelsen av artikkel 4A punkt 3 for så vidt gjelder avtaletekstens formulering, særlig den uthevede del av teksten, nedenfor:

“the transportation by ship or aircraft of supplies or personnel to a location where activities in connection with the exploration or exploitation of the seabed and sub-soil and their natural resources are being carried on in the other State, or from the operation of tugboats and similar vessels in connection with such activities.”

Den tilsvarende norske teksten lyder:

“transport med skip eller luftfartøy av forsyninger eller personell til et sted der virksomhet drives i tilknytning til undersøkelse eller utnyttelse av havbunnen og undergrunnen og deres naturforekomster i den annen Kontraherende Stat, eller ved drift av taubåter og lignende båter i forbindelse med slik virksomhet.”

Kopi av fortolkningsavtalen følger vedlagt. En kopi av dette brevet med vedlegg er sendt Sentralskattekontoret for utenlandssaker til orientering.

Med hilsen

Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

                                                          Henriette Strandskogen Hjort 
                                                          seniorskattejurist

Vedlegg

Kopi:  Sentralskattekontoret for utenlandssaker