BTWO Gruppen ASA gis tillatelse til å etablere Bank 2 ASA

Departementet gir BTWO Gruppen ASA tillatelse til å etablere Bank 2 ASA, med en eierandel begrenset til maksimalt 25 % av aksjene. Bank 2 ASA gis videre tillatelse til å drive bankvirksomhet.

Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
v/Børge Krogsrud
Postboks 359 Sentrum
0101 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

110569/1

05/2247 FM VSv

01.07.2005

SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPRETTELSE AV FORRETNINGSBANK

Det vises til Deres søknad ved brev datert 12. april 2005 hvor det anmodes om tillatelse til at selskapet BTWO Gruppen ASA kan etablere og eie inntil 25 % av aksjene i Bank 2 ASA, hvis formål skal være bankvirksomhet. Det vises også til Kredittilsynets tilrådning av saken ved brev datert 25. mai 2005.

Med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gis BTWO Gruppen ASA tillatelse til å etablere Bank 2 ASA, med en eierandel begrenset til maksimalt 25 % av aksjene. Bank 2 ASA gis videre tillatelse til å drive bankvirksomhet. I tråd med direktiv 2000/12/EF gis det konsesjon innen klassene 1, 2, 4, 5, 6 og 7.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

 • Bank 2 ASA skal stiftes med en aksjekapital på minimum 52 millioner kroner. Det forutsettes videre at totalt innbetalt kjernekapital utgjør minimum 130 millioner kroner, hvorav altså minimum 52 millioner kroner er aksjekapital. Resterende kjernekapital skal tilføres Bank 2 ASAs overkursfond.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt Bank 2 ASAs styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet etter forretningsbankloven § 8a annet ledd.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomitè, jf. forretningsbankloven §§ 11 og 13.
 • Tillatelsen er betinget av at maksimum 25 % av aksjene i Bank 2 ASA forbeholdes BTWO Gruppen ASA og at eventuelle andre aksjeeiere i Bank 2 AS med kvalifisert eierandel er godkjent etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 jf. § 2-3, inkludert eierandeler som skal konsolideres i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2-6.
 • BTWO Gruppen ASA skal til enhver tid på Kredittilsynets forespørsel gi nærmere opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre eierkontroll, jf. forskrift av 18. desember 2003 nr. 1639 (eierkontrollforskriften) § 7 og lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven) kapittel 6, og det forutsettes at tilfredsstillende eierspredning i BTWO Gruppen ASA opprettholdes.
 • Bank 2 ASA skal inntil videre ha en kapitaldekning på 12 % av et grunnlag vektet etter alminnelige regler for kapitaldekning. Vilkåret gjelder til Kredittilsynet eventuelt fastsetter andre kapitaldekningskrav, jf. lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v (kredittilsynsloven) § 4.
 • Utvidelse av Bank 2 ASAs tjenestespekter til ytterligere aktiviteter, jf. vedlegg 1 til direktiv 2000/12/EF, krever tillatelse etter søknad.
 • Vedtektene for Bank 2 ASA skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet, jf. forretningsbankloven § 4 femte ledd.
 • Eventuelle samarbeidsavtaler med andre finansinstitusjoner (som ikke er i konsern med Bank 2 ASA) skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7 første ledd.
 • Tegnings-, tildelingskriterier og fulltegningsgarantiavtaler som utarbeides for den offentlige emisjonen i Bank 2 ASA skal forelegges Kredittilsynet forut for tegningsperioden.
 • Bank 2 ASA kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for følgende fysiske eller juridiske personer:

a) BTWO Gruppen ASA og foretak hvor BTWO Gruppen ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse.
b) Foretak hvor eier(e) av BTWO Gruppen ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse, eller har ytet kreditt til eller stilt garanti eller lignende overfor.
c) Eier(e) av og ledelsen i BTWO Gruppen ASA.
d) Øvrige fysiske eller juridiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 2,5 % av aksjene i Bank 2 ASA.
e) Nære kundeforbindelser av de personer og foretak som er nevnt i bokstavene a) – c) ovenfor.

I tilknytning til tillatelsen gjøres det spesielt oppmerksom på:

 • Dersom Bank 2 ASA ønsker å tilby tjenester som faller inn under lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kreves det særskilt konsesjon som verdipapirforetak.
 • Tillatelsene gitt ovenfor kan trekkes tilbake hvis de ikke er benyttet innen 12 måneder fra datoen for dette brev.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet (Ref. 05/3216)

VEDLEGG