Tillatelse til sammenslåing - Sparebanken Møre og Møre Finans AS

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2c-2, 3-6 og 3-3, jf. allmennaksjeloven kapittel 13, gis Sparebanken Møre og Møre Finans AS tillatelse til å slå seg sammen.

Sparebanken Møre
Postboks 121
6001  ÅLESUND
 


Deres ref                                                    Vår ref                                         Dato
                                                                  12/1549 IRR                                25.04.2012


Tillatelse til sammenslåing - Sparebanken Møre og Møre Finans AS

Finansdepartementet viser til brev av 14. februar 2012 fra Advokatfirmaet Schjødt AS der på vegne av Sparebanken Møre og Møre Finans AS søkes om tillatelse til sammenslåing av de to foretakene. Det vises også til Finanstilsynets tilråding i saken av 26. mars 2012.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2c-2, 3-6 og 3-3, jf. allmennaksjeloven kapittel 13, gis Sparebanken Møre og Møre Finans AS tillatelse til å slå seg sammen. Det gis herunder tillatelse til overføring av aktiva og passiva (virksomheten) fra Møre Finans AS til Sparebanken Møre.

Tillatelsen gis på vilkår av at generalforsamlingen i Møre Finans AS og forstanderskapet i Sparebanken Møre godkjenner fusjonsplanen og beslutter sammenslåing i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3, jf. allmennaksjeloven kapittel 13. Videre er det et vilkår for tillatelsen at Møre Finans AS’ kunder informeres om sammenslåingen i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd.

Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                                   Marianne Irgens
                                                                                                   underdirektør

 

Gjenpart: Finanstilsynet, Advokatfirmaet Schjødt AS