Anbud, konsesjoner og brev

Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Sparebanken Hardanger til Sparebanken Vest.

Advokatfirmaet Selmer DA
v/advokat Bernt Olav Steinland
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO


Deres ref.                                     Vår ref.                                Dato
                                                    11/3200 PF/ReE                    25.10.2011Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger

Finansdepartementet viser til søknad 1. juni 2011, hvor det på vegne av Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger søkes om tillatelse til å slå de to sparebankene sammen, med Sparebanken Vest som overtakende bank. Det er videre søkt om tillatelse til å opprette Sparebankstiftinga Hardanger, som skal eie egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken 1. juli 2011.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Sparebanken Hardanger til Sparebanken Vest i samsvar med vedtak truffet i bankenes respektive representantskap og forstanderskap 31. mai 2011. Tillatelsen omfatter også forhøyelse av eierandelskapitalen i Sparebanken Vest, jf. beskrivelse i Hovedavtalen pkt. 6.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2d-6, jf. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftinga Hardanger.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført.
  2. Sparebanken Vest skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Hardangerregionen og på Voss.
  3. Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftinga Hardanger at stiftelsen skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Vest, og at Sparebankstiftinga Hardanger ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i henholdsvis tidligere Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger.

Sparebankstiftinga Hardanger vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 annet ledd, jf. § 2d-1 annet ledd. Ev. overkurs som oppstår på egenkapitalbevis ved sammenslåingen skal følge reglene i forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Sparebanken Vest i forbindelse med sammenslåing av sparebankene, og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftinga Hardangers vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                               Mirella E. Wassiluk
                                                                               avdelingsdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 11/6083)