St. prp. nr. 19 (2003-2004) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 under Landbruksdepartementet

Kgl.res. 14.11.2003

Kongelig resolusjon 14. november 2003


Foredratt av statsråd Lars Sponheim


Statsrådsak nr. 14/03

St. prp. nr. 19 (2003-2004) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 under Landbruksdepartementet.

Trykket