Statsbudsjettet 2009. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2009 i tilknytning til partiloven.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2009 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside på regjeringen.no og på FM-nett.

FAD har i e-post av 16.1.2009 sendt fylkesmennene en liste over Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av statlige partistøtte for 2009. Kopi av vedtaksbrevene datert 5.1.2009 fulgte vedlag. Departementet legger til grunn at fylkesmennene følger opp nemndas vedtak ved at det ikke betales ut støtte i 2009 til de partilag som vedtakene omfatter.

Ved utbetaling av støtte for 2009 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre og fylkestingsvalget 2007, jf siste avsnitt.

Utbetalingen blir basert på godkjente søknader for 2008, med fradrag av de søknader som Partilovnemnden gir avslag pga manglende rapportering av inntekter for inntektsåret 2007. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen Sogn og Fjordane for hele landet.

Kort om administrative forhold
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene ble vedtatt og sanksjonert den 17. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 84 (2004-2005) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) og Innst. O. nr. 129 (2004-2005) fra Stortingets familie-, kultur-, og administrasjonskomité. De administrative oppgavene i tilknytning til loven er lagt til FAD og fylkesmennene. SSB skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes inntekter. Fylkesmennene overtok fra 1.1.2006 de oppgaver som kommuner og fylkeskommuner tidligere hadde med å betale ut statlig tilskudd til kommune- og fylkespartiene over kapittel 1530 Tilskudd til de politiske partiene.

Fra 1.10.2008 ble sekretariatsfunksjonen for Partilovnemnda lagt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Partilovnemndas nettsider

Europarådet v/ GRECO (Group of states against corruption) gjennomførte høsten 2008 en evaluering av systemet rundt partifinansiering i Norge på bakgrunn av Ministerrådets Rekommandasjon 2003/4 Om felles regler mot korrupsjon i finansieringen av politiske partier og valgkampanjer. Saken er bl.a omtalt i St. prp. nr 1 (2008-2009) Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Rapporten om Norge skal behandles på GRECOs plenumsmøte i uke 8 i år. FAD vil være ansvarlig for å følge opp eventuelle rekommandasjoner og tilrådninger rettet mot Norge.   

Utbetaling av tilskudd i 2009
Fylkesmennene skal i 2009 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystem, som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gjort operativt f.o.m 1.1.2008, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Det vises til nærmere informasjon i brev av 18.12.2007.

FAD har tidligere satt søknadsfristen for tilskudd for hele valgperioden til 15. februar 2008.
Det følger av partiloven §§ 11, 12 og 13 annet ledd at søknad om støtte første år etter valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søker ikke gir annen underretning i perioden. I hht Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06 vil partilag som av ulike grunner ikke søker om tilskudd i 2008, likevel kunne søke om tilskudd innen 15. februar 2009, da for de resterende tre årene av valgperioden. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet. Partilag som oversitter søknadsfristen blir ikke fratatt den støtten det eventuelt har krav på etter loven, om laget kan sannsynliggjøre at det har eksistert hele året.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget. 

 
Satser for 2009
Ved beregning av tilskuddet for 2009 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner  kr 12,04
Post 71.02 Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 1 149
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 27,26
Post 73.02 Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 42 019
Post 75 Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner kr 8,61

 
Merk at grunnstøtten er en fast sats som blir gitt pr parti. Vilkåret er likevel at partiet må enten ha minst 4 % av stemmene eller en representant i kommunestyre /fylkesting ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste. Det vises forøvrig til Partilovnemndas uttalelser i sak 4-06 og 10-06 om felleslister som kan finnes på ovennevnte lenke.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til:

Arne.Sandnes@fmsf.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:

jon@fad.dep.no


Med hilsen

Christian Fredrik Horst
avdelingsdirektør(e.f.)
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver