Forsiden

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

Oppdatert per 1. august 2015

Denne rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten er oppdatert pr 1. august 2015.

Samarbeid med partene i arbeidslivet

1. Strategisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Ansvarlig departement: Statsministerens kontor og Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil samarbeide med partene i arbeidslivet om en bred og vedvarende innsats mot arbeidslivskriminalitet. Det skal rapporteres til partene om gjennomføring av strategien.  Det legges fram en ny rapport i januar 2016. Det skal holdes nytt toppmøte ledet av statsministeren 27. januar 2016. 

Les strategi mot arbeidslivskriminalitet her

2. Videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Det er etablert treparts bransjeprogram i samarbeid mellom myndighetene og partene innen renhold, uteliv og deler av transportbransjen. Statssekretæren i Arbeids- og sosialdepartementet holder egne møter med bransjeprogramgruppene for å drøfte aktuelle tiltak for å fremme seriøse og trygge arbeidsforhold. Myndighetene ved Arbeidstilsynet har etablert et samarbeid med byggenæringen om reduksjon av skader og ulykker. Flere offentlige etater deltar i byggenæringens seriøsitetsforum, etablert av Byggenæringens Landsforening. 

Kontroll og oppfølging

3. Utvide det regionale og lokale samarbeidet mellom etatene

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer

Det skal legges til rette for et utvidet operativt samarbeid mellom etatene på regionalt og lokalt nivå slik at dette blir mer forpliktende. Felles innsats for å fremme styrket samarbeid mellom etatene er omtalt i tildelingsbrevene for 2015 til de respektive etatene. På bakgrunn av bevilgning i statsbudsjettet 2015 er det opprettet samlokaliserte enheter mot arbeidslivskriminalitet i Oslo, Bergen og Stavanger. I dette samarbeidet deltar politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Tolletaten og kemneren (kommunene). Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV utarbeidet i januar 2015 en felles handlingsplan for styrket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Det er utlyst et prosjekt for å gjennomføre en ekstern kartlegging og evaluering av det lokale samarbeidet mellom etatene. Dette arbeidet skal avsluttes innen utgangen av mai 2016.

4. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet

Det skal legges til rette for at politiet og kontrolletatene kan utnytte etterretningsinformasjon samlet for å utvikle en mer effektiv, slagkraftig og treffsikker kriminalitetsbekjempelse. Politidirektoratet og Skattedirektoratet har fått i oppdrag å utrede etablering av et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter for politiet og kontrolletatene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra politiet og Skatteetaten. Nav, Arbeidstilsynet og Toll- og avgiftsetaten deltar også i arbeidet. Arbeidsgruppens utredning med anbefaling skal leveres 15. november 2015. Det planlegges at sentret skal være etablert og i drift i første kvartal 2016. 

5. Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer

Informasjonsdeling er et av de viktigste premissene for å få til et effektivt tverretatlig samarbeid mellom kontrolletatene og politiet. Økokrim leder en arbeidsgruppe med representanter fra Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet, politiet og Finans Norge. Det skal utarbeides en nasjonal veileder om informasjonsdeling, og det skal kartlegges behov for lovendringer. Arbeidet skal være ferdig innen 31. desember 2015. 

6. Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

En effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet er et viktig bidrag for å sikre etterlevelse av regelverket. Regjeringen ønsker et sanksjonssystem hvor risikoen for å bli tatt øker, samtidig som ressursene i kontrolletatene og politi- og påtalemyndighet utnyttes på en bedre måte. Høsten 2015 legges det fram et lovforslag om et nytt kapittel i forvaltningsloven for å styrke rettssikkerheten ved ileggelse av administrative sanksjoner. Justis- og beredskapsdepartementet har startet kartlegging av politiets saksportefølje innen utvalgte områder. Når materialet er gjennomgått vil det avholdes møter med Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet for å drøfte hvilke sakstyper som bør flyttes fra straffesakskjeden til kontrollkjeden for administrativ sanksjonering.

Finansdepartementet følger opp høringsforslag om ny skatteforvaltningslov, herunder kapittel om felles sanksjonsregler for skatte- og avgiftsområdet. Finansdepartementet har fremmet forslag om nytt regelverk for kassasystemer i Prop. 120 LS (2014-2015). Regelverket vil gjøre det vanskeligere å skjule kontantomsetning gjennom manipulasjon av kassasystem og vil bidra til at færre blir avlønnet svart. Ved brudd på regelverket er det foreslått tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Regelverket trer i kraft 1. januar 2017 for leverandører av kassasystem og 1. januar 2019 for bokføringspliktige.

Ny hjemmel i arbeidsmiljøloven  (Lovdata) som gir Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, i tillegg til eksisterende virkemidler, trådte i kraft januar 2014. Arbeidstilsynet har så langt truffet vedtak om overtredelsesgebyr i ti saker og gitt varsel i ytterligere fem saker. Det tas sikte på å øke bruken av overtredelsesgebyr. 

7. Bokoordinatorer i politiet

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke arbeidet mot konkurskriminalitet og konkursgjengangere. Det skal etableres bokoordinatorer i de største politidistriktene. Økokrim leder en arbeidsgruppe bestående av politiet og representanter fra Konkursrådet. Ordningen etableres i løpet av 2015 og begynnelsen av 2016. Nasjonale standarder for samarbeidsrutiner og påtalepraksis vil ferdigstilles innen 31. desember 2015. 

8. Næringslivskontakter i politidistriktene

Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Det skal etableres næringslivskontakter i de nye politidistriktene etter mønster av stillingen som næringslivskontakt ved Kripos. Næringslivskontaktene skal sikre et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet, relevante organisasjoner og andre aktører i det sivile samfunn. Kripos leder arbeidet i samarbeid med Økokrim og Næringslivets Sikkerhetsråd. Det er levert en foreløpig rapport som berører et nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her foreslås bl.a. felles introduksjonsprogram, kompetansekrav, organisatorisk plassering mv. Ordningen etableres i løpet av 2015 og begynnelsen av 2016. Samordningsrutiner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå mellom næringslivskontaktene vil ferdigstilles innen 31. desember 2015.

Innkjøp

9. Innføre en hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne begrense antallet kontraktsledd i bransjer der det er særskilte utfordringer

Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

En lovhjemmel for å kunne stille krav om maksimalt antall ledd i kontraktskjeden ved offentlige anskaffelser i bransjer der det er særskilte utfordringer vil utarbeides og fremmes for Stortinget innen utgangen av 2015. Forskrift utarbeides og sendes på høring parallelt med utarbeidelse og behandling av lovproposisjonen. Det må her bl.a. utredes og vurderes hvor mange ledd leverandørkjeden kan bestå av og hvilke bransjer kravet skal gjelde for. Det tas sikte på ikrafttredelse våren 2016. 

10. Innføre et krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at virksomhetene har lærlinger på de områder hvor det er særlig behov

Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet

En bestemmelse i regelverket for offentlige anskaffelser som pålegger oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger har vært på høring i forbindelse med endringer i lov om offentlige anskaffelser. Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, utarbeide ny forskrift, og skal utarbeide dokumentasjon på de områder hvor det er behov for lærlinger. Det tas sikte på ikrafttredelse av lovbestemmelse og ny forskrift til våren 2016.

I påvente av ny forskrift har dagens forskrift blitt endret med virkning fra juli 2015. Det fremgår nå at kravet kan gjelde både norske og utenlandske leverandører, og at det også skal stilles krav om bruk av lærling(er) på den konkrete kontrakten når det stilles krav om tilknytning til lærlingordning. 

11. Etablere ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse

Ansvarlig departement: Nærings- og fiskeridepartementet

I september 2015 startes et arbeid med sikte på å etablere en ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, etablere en "anskaffelsesdatabase" eller "anskaffelsesattest" som skal fungere som dokumentasjon for at leverandører tilfredsstiller kravene til å være leverandør til det offentlige. Denne databasen/attesten legger blant annet til rette for at oppdragsgiver får tilgang til ulike registre. Det tas sikte på å involvere Brønnøysundregistrene og andre berørte parter i prosjektet. 

12. Veileder om beste praksis for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

En veileder om beste praksis for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser er blitt utarbeidet av Difi, i samarbeid med partene i bransjene bygg og anlegg og renhold og store offentlige byggherrer. Veilederen ble offentliggjort i mars 2015 og inneholder forslag til kontrollpunkter og maler som kan benyttes av alle som har ansvar for anskaffelser. Arbeidet følges opp gjennom avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Difi om tiltak for informasjon og veiledning om forskriften. 

Kunnskap

13. Godkjenning av utenlandsk fagutdanning

Ansvarlig departement: Kunnskapsdepartementet

Det er satt i gang et arbeid med å etablere en nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning. En utredning fra Utdanningsdirektoratet vil bli behandlet i en kommende stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre en ordning med godkjenning av utenlandsk fagopplæring.

14. Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for foretak i bygge- og anleggsnæringen, og utrede mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket

Ansvarlig departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I Prop 131 L (2014-2015) om endringer i plan- og bygningsloven ble det fremmet lovforslag med forskriftshjemler som åpner for at man kan stille krav til sentralt godkjente foretak om skattebetaling med videre, i tillegg til kvalifikasjonskrav. Loven er behandlet i Stortinget. Forskrifter sendes på høring før sommerferien 2015. Forskrifter skal tre i kraft januar 2016.

Proposisjonen har også en omtale av videre arbeid med oppfølging av tiltak for en seriøs byggenæring. 

15. Forbedre ordningen med HMS-kort (id-kortordningen) i bygg og anlegg og renhold

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Ordningen med HMS-kort i bygg og anlegg og renhold skaper bedre oversikt over aktørene i bransjene, og dette bidrar til mer effektivt tilsyn. Endring av navn på ordningen fra id-kort til HMS-kort ble fastsatt i forskrift sommeren 2015.

Partene i byggenæringen ønsker en ordning som gjør det mulig å kontrollere om kortene er gyldige basert på informasjon i sanntid. Arbeidstilsynet har etablert en ordning som sikrer opplysninger i sanntid gjennom en web-løsning. 

Arbeids- og sosialdepartementet vurderer nå flere endringer i forskriften, særlig spørsmålet om virksomhetene kan få tilgang til opplysninger i sanntid. Et høringsforslag er planlagt sendt ut i august 2015.

16. Presisere byggherreforskriften – krav om elektroniske oversiktslister og fødselsnummer

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Det skal presiseres i byggherreforskriften at oversiktslisten over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser skal føres elektronisk og inneholde fødselsnummer, i tråd med kravene til personallister etter bokføringsloven. Det utarbeides forslag til endring av forskrift som er planlagt sendt ut på høring i august 2015. 

17. Evaluere tiltak som er satt i gang for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk. Flere tiltak er evaluert, og det gjennomføres nye evalueringer som grunnlag for helhetsvurderinger. En analyse av allmenngjøringsordningens effekt på lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet vil foreligge i oktober 2015. Et prosjekt om evaluering av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter er lyst ut, og skal være ferdig i løpet av første kvartal 2016. En kartlegging av aktørenes erfaring med regionale verneombudene i hotell, restaurant og renhold vil være ferdig i september 2015. Riksrevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon knyttet til bruken og etterlevelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Rapporten oversendes Stortinget våren 2016. Det gjennomføres kartlegging av samarbeidet mellom offentlige etater, jf. tiltak nr. 3. Det gjennomføres en utredning om hvordan likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet etterleves, jf. tiltak nr. 18. 

18. Kartlegge utleie av arbeidskraft

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Det gjennomføres en utredning om hvordan likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet etterleves. Utredningen vil være ferdig innen 31. desember 2015.

Det skal ses på behovet for bedre statistikk og kunnskap om utleie av arbeidskraft. Det er i gang et flerårig forskningsprosjekt (2014-2018) om utviklingen av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Prosjektet gjennomføres av Fafo og SNF. Arbeids- og sosialdepartementet følger opp arbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet. 

19. Kartlegge omfanget av den svarte økonomien

Ansvarlig departement: Finansdepartementet

Skatteetaten har satt i gang et arbeid for å vurdere muligheten til å beregne skattegapet i Norge. Det finnes ingen internasjonal definisjon av hva skattegap er, slik at størrelsen på skattegapet kan være vanskelig å sammenligne mellom land. Felles for alle som kartlegger skattegapet er likevel at man ønsker å beregne forskjellen mellom de skatter og avgifter som skulle ha blitt betalt dersom alle skattytere har full etterlevelse, og hvor mye skatter og avgifter som man faktisk får inn. Arbeidet vil blant annet bygge på nyere forskning, og internasjonale erfaringer med tilsvarende beregninger. Skattedirektoratet har som målsetting at en skattegapsanalyse også gir rom for å analysere skattegapet i enkeltsektorer. Etatens arbeid med analyse av skattegapet vil på sikt bidra i kartleggingen av omfanget av den svarte økonomien. Finansdepartementet vil følge opp etatens arbeid i løpet av høsten 2015.

Informasjon

20. Utvide informasjonstilbudet til utenlandske arbeidstakere i Norge

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer

Arbeidstilsynet har fått i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av informasjonstilbudet til utenlandske arbeidstakere i Norge og hvilke kontaktpunkter som kan benyttes for å nå fram med god og målrettet informasjon om den enkeltes rettigheter, og hvor man kan henvende seg. Kartleggingen vil foreligge i løpet av oktober-november 2015. På bakgrunn av kartleggingen legges det fram konkrete forslag til tiltak for å gjøre informasjonstilbudet bedre kjent. 

Internasjonalt samarbeid

21. Forsterke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land – oppfølging av EUs innsats mot arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer

Norske myndigheter vil følge opp EUs arbeid med å etablere en plattform mot svart/uformelt arbeid. Saken er fortsatt til behandling i EUs organer og ventes avklart i løpet av høsten 2015. Det er foreslått at EØS-landene kan delta som observatører. Det skal pekes ut et nasjonalt kontaktpunkt for oppfølging av plattformen.

22. Gjennomføre håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett

Ansvarlig departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Håndhevingsdirektivet ble vedtatt i EU i 2014, og har til formål å sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med tjenesteyting i andre medlemsland får den beskyttelsen de har krav på i henhold til utsendingsdirektivet. Håndhevingsdirektivet skal gjennomføres i norsk rett. Det sendes sak på høring høsten 2015. Direktivet skal gjennomføres innen juni 2016.