Stedsform og kulturminner - i en miljøvennlig bystruktur

Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet

STEDSFORM OG KULTURMINNER

Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet

En viktig målsetting med Miljøbyprogrammet er å fortette sentralt i byen og langs kollektivaksene. Erfaringene så langt i Norge viser at fortetting og sterk konsentrasjon kan gå utover byenes særpreg og historiske strukturer og sammenhenger. Dagens bysentrum ligger vanligvis nær byens røtter, og har derfor ofte et rikt tilfang av verdifulle og historiefortellende elementer. Når dette blir brennpunkt for byens aktivitet og investeringer medfører det et betydelig konfliktpotensiale.

Bestående bygningsmasse utgjør ca 40% av nasjonens realformue, det bygde miljø totalt 70%. Bebyggelsen utgjør en stor verdi men kan også gi store miljøbelastninger ved fornying, riving, deponering, energikrevende nyproduksjon, transport og oppføring. Våre omgivelser utgjør også sterke kulturelle verdier, som gir samfunn og individ viktig forankring gjennom kunnskap og opplevelse. Som grunnlag for en bærekraftig byutvikling bør verdiene som er lagt inn i stedet utgjøre en startkapital for den videre utvikling.

Fagrapporten "Stedsforming og kulturminner" oppsummerer arbeidet med å styrke en bevisst by- og stedsforming med rom for nyskapning i samspill med en aktiv og differensiert forvaltning av byens kulturmiljøer. Forsøksarbeidet har favnet organisering og lokal kompetanseoppbygging, utvikling av registre og planverktøy, og konkrete tiltak i byene. Målet har vært å finne balansen mellom å ta vare på verdier og skape nye, samtidig som særpreg og funksjonalitet ivaretas. Et viktig delmål har vært å finne former for samarbeid som begrenser konfliktpotensialet.

Klikk her for pdf-versjonen av rapporten (Riksantikvaren)