St.meld. nr. 15 (2003-2004)

Rovvilt i norsk natur

Til innholdsfortegnelse

2 Mandat fra Stortinget og organisering av arbeidet

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 110 (2000–2001) 25. januar 2001 ba Stortinget regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen, senest innen utgangen av 2003.

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 113 (2000–2001) som ble behandlet sammen med Innst. S. nr. 110 (2000–2001) viser komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre til at

«det har gått drøyt 3 år siden Stortinget behandlet forrige rovdyrmelding. Flertallet vil peke på at det i denne tidsperioden er igangsatt en rekke tiltak i tråd med Stortingets vedtak for å begrense skadenivået og dempe konfliktene mellom bufe og rovdyr. Disse tiltakene er av en slik karakter at de må få virke en tid før man kan trekke en konklusjon i forhold til om prinsippene i Innst. S. nr. 301 (1996–1997) er oppfylt slik Stortinget forutsatte. Flertallet finner det imidlertid naturlig at en slik evaluering og helhetlig gjennomgang av erfaringene siden 1996–1997 blir foretatt, og mener derfor at det senest innen utgangen av 2003 bør fremmes en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen. Flertallet vil i denne sammenheng vise til behandlingen av Dok. nr. 8:18 (2000–2001) – om forslag fra representantene Ansgar Gabrielsen, Bjørn Hernæs og Jan Tore Sanner. Meldingen, som – i forbindelse med behandlingen av dette forslaget – foreslås fremmet for Stortinget innen utgangen av 2003, bør bygge på internasjonale miljøkonvensjoner, herunder Bern-konvensjonens forpliktelser og hovedlinjene i rovdyrpolitikken.»

Som ledd i arbeidet med meldingen har Miljøverndepartementet sett det som viktig å involvere relevante fagmiljøer og organisasjoner. Departementet har gjennom Direktoratet for naturforvaltning (DN) engasjert forskningsmiljøer som Norsk institutt for naturforskning (NINA), Planteforsk, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Universitetet i Oslo (UiO) med flere til å bidra med utredninger til meldingsarbeidet. Det er utarbeidet over 30 forskningsrapporter og utredninger. En oversikt over disse finnes i vedlegg 1.

Det ble dessuten opprettet en utvidet rådgivningsgruppe tilknyttet FoU-prosjektet «Rovvilt og Samfunn» (RoSa), som inngår i forskningsprogrammet «Landskap i endring» i regi av Norges forskningsråd. Rådgivningsgruppen har bestått av representanter fra forskningen, organisasjoner og kommuner. RoSa overleverte i februar 2003 sine fagutredninger, der rådgivningsgruppen har vært brukt aktivt blant annet til syntesearbeid omkring konfliktreduserende tiltak og til utvikling av ulike scenarier for en fremtidig rovviltforvaltning. Temaheftet «Rovvilt og Samfunn i Norge – En veileder til sameksistens i det 21. århundre» representerer rådgivningsgruppens gjennomgang av de viktigste prinsipper, utfordringer og suksesskriterier i en fremtidig rovviltforvaltning.

Forholdet til bufe og reindrift er problemstillinger som er særlig sentrale for rovviltforvaltningen. For å sikre en grundig vurdering av strategier for fremtidsrettede driftsformer i områder med rovvilt ble det nedsatt egne arbeidsgrupper/utvalg for å belyse disse temaer nærmere. Arbeidsgruppe for fremtidsrettet sauehold i områder med rovvilt ble oppnevnt av Miljøverndepartementet i mai 2002. Arbeidsgruppen ga anbefalinger om et fremtidsrettet sauehold i en egen rapport i november 2002. Reindriftens Rovviltutvalg ble oppnevnt av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet i juni 2002. Utvalget var også et kontaktforum mellom reindriftsnæringen, reindriftsforvaltningen og miljøforvaltningen. Også dette utvalget leverte sin rapport i november 2002. Begge rapporter dannet et grunnlag for de avsluttende prosesser i regi av RoSa.

Under arbeidet med meldingen er det videre avholdt en rekke møter med berørte parter. Det har kommet inn ca. 80 høringsuttalelser fra berørte organisasjoner og flere hundre innlegg som i sin helhet er lagt ut på nettsiden www.rovviltmelding.no som ble opprettet i forbindelse med meldingsarbeidet.

Regjeringen la i desember 2002 frem St.meld. nr. 12 (2002–2003) Om dyrehold og dyrevelferd . Meldingen peker blant annet på flere områder av rovviltpolitikken der det er viktig å øke fokus fremover for å sikre en tilpasning med mindre dyrelidelser enn i dagens situasjon. Meldingen ble behandlet i Stortinget i mai 2003. I forbindelse med behandlingen uttalte næringskomiteen:

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, vil likevel på bakgrunn av de reaksjoner som er fremkommet i høringene og at det er vanskelig å se helheten i rovdyrpolitikken, foreslå at spørsmål knyttet til rovviltforvaltning og beitedyr blir sett i sammenheng, og at alle forhold under dette saksfeltet blir behandlet i forbindelse med den bebudede rovviltmeldingen, som er varslet av regjeringen Bondevik i løpet av høsten 2003.» (Innst. S. nr. 226 (2002–2003)).

Meldingens virkeområde er det norske fastlandet. Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene omfattes således ikke av meldingen.

Til forsiden