St.meld. nr. 15 (2003-2004)

Rovvilt i norsk natur

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det legges i denne meldingen ikke opp til økte totalkostnader med rovviltpolitikken. Midlene til erstatninger videreføres gjennom to ulike elementer i ny ordning; en erstatning som avgrenses til dokumenterte tap, og en erstatning for risiko for rovviltangrep. Hoveddelen av midler til forebyggende tiltak videreføres gjennom en ny ordning der midlene styres gjennom de regionale rovviltnemndene og samordnes med fylkesmennenes og reindriftsforvaltningens øvrige virkemidler for næringsrettede tilpasninger i bufeholdet og reindriften.

Gjennom en avgrensing av området for fast etablering av ulv i Sør-Norge og gaupe og jerv i Finnmark mener regjeringen at det vil være grunnlag for reduserte tap og konflikter grunnet rovvilt. Dette underbygges også av en mer målrettet og samordnet innsats for å stimulere til varige næringsmessige driftstilpasninger som kan bidra til å redusere tap og konflikter i de områdene der det skal være rovvilt i faste bestander.

Det tas sikte på å legge ned de fylkesvise rovviltutvalgene i fylkene, samt jervenemnder i Nord-Norge og Sør-Norge og gaupenemndene i Hedmark og Nord-Trøndelag/Fosen. I stedet legges det opp til opprettelse av seks regionale rovviltnemnder. Kostnadene med slike nemnder forutsettes dekket innenfor rammen av midler avsatt til rovviltforvaltning.

Til forsiden