St.meld. nr. 15 (2003-2004)

Rovvilt i norsk natur

Til innholdsfortegnelse

1 Rapporter og utredninger knyttet til arbeidet med meldingen

Andersen, R. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Gaupe – Bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstningsstrategier. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 59: 1–28.

Andersen, R. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Fremtidig FoU-oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 67: 1–15.

Andersen, R., Linnell, J. D. C. & Hustad, H.(red). 2003. Rovvilt og samfunn i Norge. En veileder til sameksistens i det 21. århundre. Norsk institutt for naturforskning, temahefte 22: 1–48.

Arbeidsgruppe for framtidsretta sauehold i områder med rovvilt. 2002. Gruppe oppnevnt av Miljøverndepartementet: 1–35.

Bjøru, R., Mogstad, D. K. & Jetne, E. 2003. Førebyggende tiltak mot rovviltskade på sau og rein. Evaluering av tiltak og verkemiddelbruk i fylka (1998–2001). Planteforsk. Grønn forskning 40/2002: 1–179.

Brainerd, S. M. & Bjerke, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 69: 1–71.

Brainerd, S. M. & Næss, B. 2003. Holdninger til store rovdyr i utvalgte deltagende kommuner i prosjektet «Leve med Rovdyr». Et innspill til arbeidet med en ny rovviltmelding. Norsk institutt for naturforskning, minirapport 14: 1–28.

Brainerd, S. M. (red). 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 66: 1–103.

Bruteig, I. E., Austerheim, G. & Norderhaug, A. 2003. Utgeiingar i samband med ny rovviltmelding. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 71: 1–65.

Brøseth, H. 2002. Beiteområder og rovdyrbelastning – områdevis risikovurdering av rovdyrangrep på sau basert på data fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for store rovdyr. Norsk institutt for naturforskning: 1–22.

Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J. D. C. 2003. Nasjonalt overvåkningsprogram for store rovdyr. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i perioden 1996–2002. Norsk institutt for naturforskning: 1–39.

Direktoratet for naturforvaltning. 2001. Evaluering av regionale rovviltutvalg og forsøk med regionale rovviltnemnder – videreføring av forsøk. Brev av 9. mai 2001.

Direktoratet for naturforvaltning. 2002. Evaluering av ordningen med kompensasjon for redusert elgbestand som en følge av ulvepredasjon. Brev av 16. april 2002.

Direktoratet for naturforvaltning. 2002. Foreløpig vurdering av konsekvenser av ulveforvaltningen. Utredning: 1–9.

Gjershaug, J. O. & Nygård, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Kongeørn i Norge: Bestand, predatorrolle og forvaltning. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 58: 1–25.

Guldvik, I. & Arnesen, T. Med rovdyr og politikk i utmarka. Evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovviltnemnder. Østlandsforskning. ØF-rapport nr. 02/2001: 1–194.

Hansen, I. et al. 2002. En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe. Planteforsk Tjøtta, Nordtrøndelagsforskning & Norsk institutt for naturforskning. Planteforsk. Grønn forskning 24/2002: 1–36.

Hegrenes, A. & Kjuus, J. 2003. Virkemidler i rovviltforvaltningen – drøfting av erstatningsordninger og virkemidler for tapsreduksjon. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, notat 2003–14: 1–67.

Johanne Kjuus, J., Hegrenes, A. & Holien, S. O. 2003. Kostnader ved å ha sau på innmarksbeite om sommeren. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: 1–58.

Linnell, J. D. C. & Bjerke, T. (red). 2002. Frykten for ulven. En tverrfaglig utredning. Norsk institutt for naturforskning, oppdragsmelding 722: 1–110.

Linnell, J. D. C. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Scenarier for en geografisk differensiert forvaltning av store rovdyr i Norge. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 65: 1–43.

Nersten, N. K. et al. 2003. Saueholdet i Norge – utvikling, politikk og virkemidler. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, notat 2003–10: 1–76.

Næss, B., Brainerd, S. M. & Andersen, R. 2003. «Leve med Rovdyr» – prosjektet Evaluering 2001 – 2002. Norsk institutt for naturforskning: 1–21.

Næss, B., Gangås, K. E. & Brainerd, S. M. 2003. Leve med Rovdyr – Sluttrapport 2003. Norsk institutt fir naturforskning, minirapport 13.

Pedersen, H. C. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Ulv – Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 61: 1–89.

Reindriftens Rovviltutvalg. 2002. Innspill til Stortingsmelding om rovviltpolitikken. Utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet: 1–45.

Sand, R. et al. 2002. Regioner med rovdyr. Effekter på regional utvikling av rovdyrpolitikk og annen offentlig politikk. Nordtrøndelagsforskning: 1–113.

Schei, A. 2003. Norsk rovviltforvaltning og folkeretten. Institutt for offentlig rett. Universitetet i Oslo: 1–50.

Skogen, K. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning En undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 70: 1–30.

Solberg, E. J. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: Økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 63: 1–75.

Støbet Lande, U. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia: GIS – analyse på et økoregionalt nivå. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 64: 1–31.

Svarstad, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Rovviltkonflikter i noen europeiske land. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 68. 1–29.

Sveipe, A. M. 2002. Rapport fra forebyggende tiltak – Spekedalsprosjektet 2001. Rendalen kommune: 1–19.

Svenningsen, M. & Skogen, K. 2003. Evaluering av «Prosjekt rovdyrkunnskap» i Stor-Elvdal kommune. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA, rapport nr. 9/2003: 1–87.

Swenson, J. E. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 60: 1–19.

Sæther, B-E. et al. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Levedyktighetsanalyser av skandinavisk jerv. Norsk institutt for naturforskning, fagrapport 62: 1–28.

Wam, H. K et al. 2003. Ulv i Østfold 1999–2003. Rapport, Institutt for naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole: 1–21.

Aanesland, N. & Holm, O. 2002. Privat eierrett til beite, rovdyr, sauehold og reindrift. Institutt for økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole: 1–58.

Aanesland, N. & Holm, O. 2003. Rovdyr og jaktinteresser. Institutt for økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole, rapport nr. 27: 1–37.

Til forsiden