St.meld. nr. 18 (2000-2001)

Salg av eiendommer og fremtidige statlige investeringer i Pilestredet Park

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I forbindelse med at Rikshospitalet har flyttet til Gaustad, er Pilestredet 32 i Oslo frigitt for annet bruk. Området er på ca. 70 dekar, og har fått navnet Pilestredet Park. Premissene for dette er omtalt i St.prp.nr. 87 (1991-92) Om nytt Rikshospital, bygging og drift og i St.prp.nr. 1 for Arbeids- og administrasjonsdepartementet (tidligere Administrasjonsdepartementet og Planleggings- og samordningsdepartementet) for årene 1992-99.

I Budsjettinnst.S. nr. 2 (1999-2000) ba Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om at det blir gitt en redegjørelse for fremdriften i utviklingen av Pilestredet Park, herunder salgsstrategi.

I 1999 og 2000 er deler av boligarealene i Pilestredet Park solgt. I forbindelse med salget har staten ved Statsbygg påtatt seg forpliktelser til investeringer i infrastruktur og opparbeidelse av uteområder. Regjeringen har tidligere varslet fremleggelse av en stortingsproposisjon om saken. Regjeringen har imidlertid kommet frem til at det er mest hensiktsmessig å orientere Stortinget om saken gjennom denne meldingen, da de nevnte statlige forpliktelsene til investeringer er ivaretatt gjennom statsbudsjettet 2000 og 2001.