St.meld. nr. 26 (1997-98)

Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting

Til innholdsfortegnelse

4 Om rådgivende gruppe og opplegg for evaluering

4.1 Rådgivende gruppe

I sosialtjenesteloven § 6A-14 er det lovfestet at en rådgivende gruppe skal følge med i hvordan loven praktiseres og vurdere praksis i forhold til rettssikkerhetsspørsmål og den faglige utviklingen. Gruppen skal i tillegg bidra til å sikre god og ensartet praksis.

Den rådgivende gruppen skal være uavhengig av andre forvaltningsorganer. Den skal ha en rådgivende funksjon og er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet. Ved henvendelser om enkeltsaker fra berørte parter eller pårørende skal gruppen gi nødvendig veiledning om hvordan oppfølging kan skje gjennom tilsynsmyndighet eller av ansvarlig instans.

I Innst O nr 79 (1995-96) uttalte Sosialkomiteen følgende:

«Flertallet anser det som meget viktig at gruppen sammensettes av personer som har tillit og rettssikkerhetsmessig innsikt på området. Spesialister i psykiatri og menneskerettigheter kan være særlig aktuelle til å delta i et slikt arbeid. Representanter fra bruker/pårørendes organisasjoner skal være representert.»

Ut fra Sosialkomiteens merknader vil departementet sammensette gruppen med følgende representasjon:

 1. enkelte sentrale fagpersoner, blant annet med juridisk kompetanse, som oppnevnes i kraft av sin personlige kompetanse,

 2. psykiater med erfaring fra feltet,

 3. person med særlig innsikt i menneskerettslige spørsmål,

 4. representant for NFU (tidligere NFPU),

 5. representant for Autismeforeningen,

 6. representant for Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere og

 7. representant for Rådet for funksjonshemmede.

Den rådgivende gruppen skal ha følgende oppgaver:

 1. holde oversikt over utviklingen på feltet gjennom å innhente oversikter over saker og vedtak som overprøves av fylkesmennene, klagesaker, tilsynsrapporter m v,

 2. gi innspill til departementet om praksis generelt og om behov for oppfølging og endring av regelverket,

 3. gi råd i prinsipielle saker etter anmodning fra de organer som har forvaltningsansvar etter loven og

 4. formidle eventuelle henvendelser fra berørte parter og pårørende til rette instans.

Administrativt skal gruppen knyttes til Sosial- og helsedepartementet. Det vil bli etablert et sekretariat for gruppen med en kvalifisert sekretær øremerket for arbeidet.

4.2 Evaluering av loven

Lovens kapittel 6A har en tidsavgrenset varighet på tre år fra iverksettingstidspunktet. Innen utløpet av denne perioden skal erfaring og praksis med loven evalueres. Erfaringsinnhenting og tilbakemelding vil skje på flere måter.

De instanser som har forvaltningsansvar etter loven vil avgi systematiske rapporter om sakene og saksbehandlingen. I særlig grad vil dette være viktig for fylkesmennene. Slik løpende forvaltningsmessig rapportering vil bli lagt opp med sikte på å sikre at det er den viktige og riktige informasjonen som innhentes.

Den rådgivende gruppen vil tilegne seg omfattende og viktig erfaring og kunnskap om praktiseringen av loven, som vil være viktig å ta med i evalueringen.

I tillegg til dette har departementet tatt initiativ til en undersøkelse i regi av Norsk forskningsråd om rettssikkerhetsproblemene knyttet til loven.

Med utgangspunkt i praktiseringen av loven vil det også bli satt i gang en samfunnsvitenskapelig undersøkelse om sammenhengen mellom bruk av tvang og andre faktorer.

Til dokumentets forside