St.meld. nr. 26 (1997-98)

Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Sosial- og helsedepartmentet av 3. april 1998, om Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting (Lov om sosiale tjenester kapittel 6A Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming) blir sendt Stortinget. Grafisk produksjon: GCSM AS - OSLO. April 1998

Til dokumentets forside